Dostawy - 322824-2020

10/07/2020    S132

Polska-Poznań: Infrastruktura sieciowa

2020/S 132-322824

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Masztalarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-767
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: bryg. Grzegorz Banaszak
E-mail: zpub@psp.wlkp.pl
Tel.: +48 477716060
Faks: +48 612220566

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.psp.wlkp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://psp.wlkp.pl/?kat=20
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja rządowa zespolona
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa sieci LAN

Numer referencyjny: WT.2370.13.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa sieci LAN, dla potrzeb jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 169 051.24 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja centralnego systemu bezpieczeństwa sieci LAN, dla potrzeb jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego.Opis przedmiotu zamówienia znajduje się załączniku nr 3 do SIWZ. Uwaga! Zamawiający na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) będzie prowadził procedurę odwróconą. Tym samym w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert. Następnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających: brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym tylko wezwany Wykonawca, czyli ten którego oferta została oceniona najwyżej będzie musiał w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, dokonać prezentacji i przeprowadzić test/testy weryfikacyjne oferowanego systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność sieciowej ochrony antywirusowej (AV) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności w przypadku utraty komunikacji z centralną konsolą zarządzania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość wydzielenie modułu zarządzania i modułu przetwarzania danych na poziomie sprzętowym lub fizycznym / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/09/2020
Koniec: 27/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu na składania ofert w wysokości 1 000,00 PLN. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Zamawiający będzie stosować „procedurę odwróconą”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 1 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. W wyniku postępowania zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy opis warunków dokonania takich zmian znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 2.15. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu UZP i zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta, jednolity europejski dokument zamówienia, pełnomocnictwa, oświadczenie o przynależności (lub braku) do grupy kapitałowej, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w tym ich uzupełnienia, dokumenty pochodzące od podmiotów trzecich, w tym JEDZ, treść zobowiązań, winny być sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. Wykonawca na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą JEDZ. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 21 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument (...);

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

Upływem terminu składania ofert lub inny dokument (...);

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018.1445 z późn. zm.);

8) „Raport z testów weryfikacyjnych” stanowiący zbiór elektronicznych dokumentów (zalecane: PDF, DOC, XLS lub JPG), wskazujących spełnienie wymagań obligatoryjnych oraz wymagań dodatkowych – w przypadku zaoferowania.

Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt 1–4, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz § 8 rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020