Prekės - 323187-2020

10/07/2020    S132

Lenkija-Krokuva: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

2020/S 132-323187

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uniwersytet Jagielloński
Nacionalinis registracijos Nr.: 6750002236
Adresas: ul. Gołębia 24
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-007
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Magdalena Rupniewska
El. paštas: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl
Telefonas: +48 126633932
Faksas: +48 126633914

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.uj.edu.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.przetargi.uj.edu.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: uczelnia publiczna
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania LMS dla Wydziału Prawa i Administracji UJ

Nuorodos numeris: 80.272.78.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania LMS (learning management system) przeznaczonego dla uczelni wyższej, zwanego dalej platformą edukacyjną lub e-learningową lub rozwiązaniem, umożliwiającego prowadzenie zajęć na odległość, dla Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Kraków, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania LMS (learning management system) przeznaczonego dla uczelni wyższej, zwanego dalej platformą edukacyjną lub e-learningową lub rozwiązaniem, umożliwiającego prowadzenie zajęć na odległość, dla Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz Załącznik A do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Ocena techniczna proponowanego rozwiązania / Lyginamasis svoris: 50
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin wdrożenia platformy / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 40
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

W związku z możliwością zwiększenia liczby użytkowników systemów w trakcie trwania umowy, Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. Szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia wielokrotności 100 dodatkowych kont użytkowników do maksymalnej liczby 3 000 kont użytkowników. Opcja dotyczyć będzie zakupu dodatkowych kont użytkowników dla wydziałów i jednostek UJ w Krakowie.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do podania w kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik do składanej oferty, kwoty należnej za dostawę dodatkową, jako kwotę za każde dodatkowe 100 kont dostępu do oferowanej platformy edukacyjnej.

2. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pocztą elektroniczną zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.

3. Termin realizacji opcji od złożenia zamówienia – 30 dni.

4. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie do 31.8.2022.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

„Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ”, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z304/18-00, z 27.12.2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.

II.2.14)Papildoma informacija

Umowa obowiązuje do 31.12.2022, przy czym Wykonawca winien zapewnić wdrożenie oprogramowania i dostawę licencji – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 14 SIWZ.

Za dzień, w którym nastąpiło wdrożenie oprogramowania i dostawa licencji uznaje się dzień, w którym Zamawiający podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 089-211637
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i wdrożenia oprogramowania LMS dla Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Negauta jokių pasiūlymų ar paraiškų arba jos buvo atmestos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 1 291 500,00 PLN brutto, podczas gdy oferta Wykonawcy PCG Academia Sp. z o.o. opiewa na kwotę 1 482 414,45 PLN brutto.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/07/2020