Dostawy - 323347-2020

10/07/2020    S132

Polska-Warszawa: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2020/S 132-323347

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288567
Adres pocztowy: ul. Spartańska 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julita Skonieczna
E-mail: julita.skonieczna@spartanska.pl
Tel.: +48 226709143

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spartanska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, e-usług wraz z ich integracją i rozbudową systemu HIS oraz dostawą systemu w części administracyjnej

Numer referencyjny: 17/PN/2020/JS
II.1.2)Główny kod CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, w tym:

1) zakup, dostawa i uruchomienie modułów oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej;

2) dostawa i uruchomienie najnowszych wersji posiadanych przez Zamawiającego modułów oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej;

3) zakup, dostawa i uruchomienie modułów oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej;

4) platforma świadczenia e-usług;

5) udzielenie bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie zaoferowanego oprogramowania aplikacyjnego wraz z gwarancją,

6) integrację oferowanego oprogramowania w części medycznej z systemami posiadanym przez Zamawiającego;

7) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla użytkowników i administratorów;

8) objęcie dostarczanego oprogramowania aplikacyjnego gwarancyjnym nadzorem autorskim przez okres 36 miesięcy;

9) modernizacja środowiska serwerowego;

k) dostawa funkcjonalności bramki SMS.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 840 020.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
48620000 Systemy operacyjne
32420000 Urządzenia sieciowe
32424000 Infrastruktura sieciowa
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
48610000 Systemy baz danych
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
32410000 Lokalna sieć komputerowa
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
31682510 Awaryjne układy energetyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, 02-637Warszawa, ul. Spartańska 1, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

— serwer bazodanowy – szt. 2,

— macierz SAN – szt. 1,

— przełączniki LAN – szt. 2,

— zapora sieciowa – szt. 1,

— zestawy komputerowe – szt. 100,

— licencje dostępowe – szt. 100,

— serwerowy system operacyjny – szt. 2,

— motor bazy danych – szt. 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr POPC.02.01.00-00-0092/18 pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” realizowany w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158946
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Asseco Poland Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-322
Państwo: Polska
E-mail: POZ_Przetargi@asseco.pl
Tel.: +48 178885555
Faks: +48 178885550

Adres internetowy: www.asseco.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 840 237.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 263 224.60 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020