Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 323352-2020

10/07/2020    S132

Polska-Warszawa: Sprzęt telefoniczny

2020/S 132-323352

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Sterlińska
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004389
Faks: +48 225004707
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strazgraniczna.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu telekomunikacyjnego – zakup telefonów IP

Numer referencyjny: 15/BF/BŁiI/20
II.1.2)Główny kod CPV
32550000 Sprzęt telefoniczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, wcześniej nie używanych nw. urządzeń:

Zamówienie podstawowe

a) 1 430 sztuk telefonów IP typ 1,

b) 200 sztuk telefonów IP typ 2.

Zamówienie w ramach prawa opcji

a) maksymalnie do 1 430 sztuk telefonów IP typ 1,

b) maksymalnie do 200 sztuk telefonów IP typ 2.

2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru dostawy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 414 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Biura Łączności i Informatyki KGSG, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, wcześniej nie używanych nw. urządzeń:

Zamówienie podstawowe

a) 1 430 sztuk telefonów IP typ 1,

b) 200 sztuk telefonów IP typ 2.

Zamówienie w ramach prawa opcji

a) maksymalnie do 1 430 sztuk telefonów IP typ 1,

b) maksymalnie do 200 sztuk telefonów IP typ 2.

2. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru dostawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.

2. Zamówienie objęte prawem opcji obejmuję dostawę:

a) maksymalnie do 1 430 sztuk telefonów IP typ 1,

b) maksymalnie do 200 sztuk telefonów IP typ 2.

3. Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji – do dnia 9 grudnia 2020 r.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zaznaczając cel wpłaty.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 085-200826
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja systemu telekomunikacyjnego – zakup telefonów IP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: B27 Sp. z o.o. Sp. K.
Adres pocztowy: ul. Cybernetyki 13/50
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod pocztowy: 02-677
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 533 900.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020