Dostawy - 323355-2020

10/07/2020    S132

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 132-323355

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.warszawa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup systemu Hitachi Data Discovery na okres 36 miesięcy wraz z wdrożeniem, będącego rozbudową posiadanego przez Zamawiającego systemu HCP – Hitachi Content Platform

Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-69/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) zapewnienie Zamawiającemu subskrypcji systemu Hitachi Data Discovery System umożliwiającej korzystanie przez Zamawiającego z systemu przez okres 36 miesięcy wraz z wdrożeniem i wsparciem producenta, w ramach rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego systemu HCP – Hitachi Content Platform („Subskrypcja”);

2) świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia systemu („Usługa Wsparcia”), w tym:

a) usług w zakresie modyfikacji i rozwoju systemu,

b) usług wykonywanych przez Wykonawcę dotyczących obsługi zgłoszeń serwisowych opisanych w § 1;

c) usług wykonywanych przez Wykonawcę dotyczących obsługi zleceń serwisowych opisanych w § 1;

d) przeprowadzenia warsztatów dla pracowników Zamawiającego.

Subskrypcja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje w szczególności dostarczenie licencji, wdrożenie, skonfigurowanie oraz przetestowanie i prawidłowe uruchomienie systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Wzoru umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 349 600.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) zapewnienie Zamawiającemu subskrypcji systemu Hitachi Data Discovery System umożliwiającej korzystanie przez Zamawiającego z systemu przez okres 36 miesięcy wraz z wdrożeniem i wsparciem producenta, w ramach rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego systemu HCP – Hitachi Content Platform („Subskrypcja”);

2) świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia systemu („Usługa Wsparcia”), w tym:

a) usług w zakresie modyfikacji i rozwoju systemu,

b) usług wykonywanych przez Wykonawcę dotyczących obsługi zgłoszeń serwisowych opisanych w § 1,

c) usług wykonywanych przez Wykonawcę dotyczących obsługi zleceń serwisowych opisanych w § 1,

d) przeprowadzenia warsztatów dla pracowników Zamawiającego.

Subskrypcja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje w szczególności dostarczenie licencji, wdrożenie, skonfigurowanie oraz przetestowanie i prawidłowe uruchomienie systemu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji umowy wynosi:

1) w zakresie dostarczenia licencji, wdrożenia, skonfigurowania oraz przetestowania i prawidłowego uruchomienia systemu – 65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

2) w zakresie korzystania z systemu oraz Usługi Wsparcia – 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru systemu, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 087-206612
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/GP/271/III-69/20
Nazwa:

Zakup systemu Hitachi Data Discovery na okres 36 miesięcy wraz z wdrożeniem, będącego rozbudową posiadanego przez Zamawiającego systemu HCP – Hitachi Content Platform.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Intratel Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39a
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-111
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 457 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z postanowieniami działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2020