Prekės - 323531-2020

10/07/2020    S132

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2020/S 132-323531

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-256195)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katowickie Centrum Onkologii
Adres pocztowy: Raciborska 26
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Wiąk
E-mail: szpital@kco.katowice.pl
Tel.: +48 324200210

Adresy internetowe:

Główny adres: https://kco.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostarczanie leków 476 pakietów

Numer referencyjny: KCO/PN/18/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na pakiety od nr 1 do nr 476 stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – oferta cenowa.

Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy – lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-256195

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: