Dostawy - 323555-2019

11/07/2019    S132

Polska-Warszawa: Urządzenia kontroli ruchu lotniczego

2019/S 132-323555

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Wielgus
E-mail: zp@pansa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

System rejestracji audio-video w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach

Numer referencyjny: AZP-2225-13/59/2019
II.1.2)Główny kod CPV
34962000 Urządzenia kontroli ruchu lotniczego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu rejestracji korespondencji głosowej i zobrazowania video (Audio Video Record Playback System) systemu/ów ATM (Air Traffic Management), na stanowiskach operacyjnych kontroli ruchu lotniczego w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

TWR Katowice, zlokalizowane przy ul. Wolności 90b w Pyrzowicach (42-625) oraz siedziba Zamawiającego ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa (CZRL), POLSKA, dla urządzeń do stanowiska wskazanego w ppkt. 1.5.1. OPZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu rejestracji korespondencji głosowej i zobrazowania video (Audio Video Record Playback System) systemu/ów ATM (Air Traffic Management), na stanowiskach operacyjnych kontroli ruchu lotniczego w Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego w Katowicach. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, warunki realizacji zamówienia zostały wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ – istotnych postanowieniach umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Rozwój Infrastruktury Państwowego Organu Zarządzania Ruchem Lotniczym-etap II" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dot. pkt II.2.7): Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy (termin maksymalny), przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (2) dostawy systemów rejestracji audio‐video na potrzeby kontroli ruchu lotniczego wraz z instalacją i uruchomieniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale V. pkt 1 SIWZ. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % Ceny umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Miejsce: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA, przy czym otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Dlatego też osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 15 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu Platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/pazp.

2. Zamawiający wyznacza wizje lokalną - szczegółowe dane dotyczące wizji zostały zawarte w Platformie, dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie określone zostały w Rozdziale V SIWZ.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z punktem III.1.3) Ogłoszenia.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu:

5.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 4.1.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.4. ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 4 SIWZ.

6. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) - wymagania dotyczące wadium zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ.

7. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert - zgodnie z Rozdziałem XIV SIWZ.

8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Termin ten został określony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin wskazany w pkt IV.2.6) Ogłoszenia ma charakter orientacyjny.

9. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony - Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2019