Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 32385-2020

23/01/2020    S16

Belgia-Bruxelles: Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

2020/S 016-032385

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
Adresă: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/easme/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

Număr de referinţă: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei licitații este studierea obstacolelor în utilizarea produselor de construcție plasate legal pe piață în temeiul regulamentului privind produsele din domeniul construcțiilor.

De asemenea, aceasta trebuie să identifice unele dintre cele mai importante obstacole juridice naționale în furnizarea de servicii în domeniul construcțiilor și de a se conforma legislației UE aplicabile, în special la nivel transfrontalier, în ceea ce privește utilizarea materialelor de construcție, ca dovadă în dezvoltarea viitoarei politicii a pieței interne pentru serviciile în domeniul construcțiilor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 530 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi îndeplinite la sediul specificat de contractant.

Orice reuniune va avea loc la sediul EASME sau la sediul Comisiei Europene din Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai importante sectoare din punct de vedere economic. Prin urmare, este esențială existența unei piețe unice cu adevărat integrate procesul de evaluare și dezvoltare. Cu toate acestea, multe dificultăți în această evaluare și dezvoltare rezultă din multitudinea normelor aplicabile sectorului în întreaga UE; sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai puternic reglementate sectoare din Europa, mai ales la nivel național și subnațional. Obiectivul acestui studiu este de a identifica unele dintre cele mai importante obstacole juridice naționale în furnizarea de servicii în domeniul construcțiilor și de a se conforma legislației UE aplicabile, în special la nivel transfrontalier, în ceea ce privește utilizarea materialelor de construcție, ca dovadă în dezvoltarea viitoarei politicii a pieței interne pentru serviciile în domeniul construcțiilor. Aceste restricții, dacă ar fi într-adevăr comune în toate statele membre, ar reprezenta obstacole cu mare impact negativ asupra furnizării transfrontaliere de servicii în domeniul construcțiilor și, prin urmare, la integrarea pieței interne a serviciilor din domeniul construcțiilor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și a resurselor / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității și de gestionare a riscurilor / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2018) 578 din 5.2.2018 privind finanțarea măsurilor de sprijin al Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME).

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 084-198226
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2019/OP/0010
Titlu:

Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VVA Brussels SPRL
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 600 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 530 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 20 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/01/2020