Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Prekės - 324121-2019

11/07/2019    S132

Lenkija-Zgierz: Ortopediniai implantai

2019/S 132-324121

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 123-299830)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Adresas: ul. Parzęczewska 35
Miestas: Zgierz
NUTS kodas: PL712 Łódzki
Pašto kodas: 95-100
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Marzena Kolasa - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
El. paštas: zamowienia@wss.zgierz.pl
Telefonas: +48 427144332
Faksas: +48 427144530
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.szpital.zgierz.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Sukcesywna sprzedaż i dostawa implantów i instrum. oraz akces. do zespalania i endoprot. dla Oddz. Chir. Uraz. Ortop. Wojew. Szpitala Specjalist. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu z podz. na pak.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33183100 Ortopediniai implantai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Sukcesywna sprzedaż i dostawa implantów i instrumentarium oraz akcesoriów do zespalania i endoprotezowania dla Oddz. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety, określone kodami CPV: 33.18.31.00-7, 33.18.32.00-8, 33.14.17.70-8. Przedmiot zamówienia obejmuje 45 pakietów w tym min.:systemy do plastyki więzadeł, szycia łąkotek, proteza tymczasowa kolana, endoprotezy stawów, systemy stabilizacji kości, nośniki antybiotyków, mater. kościozastępcze, implanty do zatoki stepu, cement kostny, membrany do rekonstrukcji chrząstki, ..., szczegółowo określonych w Formularzu cenowym, będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamówienie powyżej 221 000 EUR.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 123-299830

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.5
Pirkimo dalies Nr.: 30
Keistino teksto vieta: Kryteria udzielenia zamówienia
Yra:

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania obowiązku reklamacyjnego / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Turi būti:

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania obowiązku reklamacyjnego / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Dalies numeris: VI.3
Keistino teksto vieta: Informacje dodatkowe
Yra:

1. Wykaz ośw. i dokum. składanych wraz z ofertą:

a) Ogólny Formularz Oferty – Zał. nr 1 do SIWZ.

b) Formularz cenowy – Zał. nr 2 do SIWZ.

c) jeżeli Wyk. reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

d) Dowód wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.

e) W celu oceny oferty pod względem jej zgodności z opisem przedmiotu zam., określ. przez Zamaw. w Formularzu cenowym Zamaw. żąda załączenia do oferty: 1 materiałów inform., folderów bądź katalogów inform., w języku polskim zawier. opis i cechy oferowanego asort. Na każdym dokum. należy opisać, którego pak. i której poz. dot.

f) aktualne na dzień składania ofert ośw. w zakresie wskazanym przez zamaw. w ogłoszeniu o zamów. oraz w specyf. istotnych warunków zamów. w formie jednolitego dokumentu. Wstępnie wypełniony Wzór Jednol. Dokum. zawiera Zał. nr 4 do SIWZ. Ponadto wstępnie wypełniony Wzór Jednol. Dokum. jest dostępny pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl. Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internet. należy wybrać >język polski a potem zaznaczyć > Jestem wykonawcą. Następnie należy zaimportować ESPD wczytując plik będący Zał. nr 4 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Zamaw. informuje, iż na stronie Urzędu Zamów. Publ. znajduje się Instrukcja wypełniania Jednol. Europejskiego Dok. Zamów. pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf. Jednol. Dok. musi potw. spełnianie warun. udziału w postęp. oraz brak podstaw wykl.

Zamaw. wymaga wniesienia wadium na całość zamów. w wysok. 158 886,00 PLN wadium na poszczeg. pak. zostało określ. w Sekcji II.2. niniejsz. ogłoszenia. Wadium musi być wniesione do dnia 30.7.2019 r. do godz. 9:45. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przel. na konto: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 98 8783 0004 0111 5994 2000 0003 Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamaw.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następ. formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bank. lub poręczeniach spółdziel. kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bank.,

d) gwarancjach ubezpiecz.,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000, 1669)

W przypadku wniesienia wadium w formach określ. w pkt. 7.4b)–e) winno być wniesione za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamaw. wymaga złożenia dok. w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj.wystawcę gwarancji/poręczenia.

Turi būti:

1. Wykaz ośw. i dokum. składanych wraz z ofertą:

a) Ogólny Formularz Oferty – Zał. nr 1 do SIWZ.

b) Formularz cenowy – Zał. nr 2 do SIWZ.

c) jeżeli Wyk. reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

d) Dowód wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.

e) W celu oceny oferty pod względem jej zgodności z opisem przedmiotu zam., określ. przez Zamaw. w Formularzu cenowym Zamaw. żąda załączenia do oferty: 1 materiałów inform., folderów bądź katalogów inform., w języku polskim zawier. opis i cechy oferowanego asort. Na każdym dokum. należy opisać, którego pak. i której poz. dot.

f) aktualne na dzień składania ofert ośw. w zakresie wskazanym przez zamaw. w ogłoszeniu o zamów. oraz w specyf. istotnych warunków zamów. w formie jednolitego dokumentu. Wstępnie wypełniony Wzór Jednol. Dokum. zawiera Zał. nr 4 do SIWZ. Ponadto wstępnie wypełniony Wzór Jednol. Dokum. jest dostępny pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl. Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internet. należy wybrać >język polski a potem zaznaczyć > Jestem wykonawcą. Następnie należy zaimportować ESPD wczytując plik będący Zał. nr 4 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Zamaw. informuje, iż na stronie Urzędu Zamów. Publ. znajduje się Instrukcja wypełniania Jednol. Europejskiego Dok. Zamów. pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf. Jednol. Dok. musi potw. spełnianie warun. udziału w postęp. oraz brak podstaw wykl. Zamaw. wymaga wniesienia wadium na całość zamów. w wysok. 158 886,00 PLN wadium na poszczeg. pak. zostało określ. w Sekcji II.2. niniejsz. ogłoszenia. Wadium musi być wniesione do dnia 31.7.2019 r. do godz. 9:45. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przel. na konto: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 98 8783 0004 0111 5994 2000 0003 Wadium za wniesione uznaje się z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamaw. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następ. formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bank. lub poręczeniach spółdziel. kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bank.,

d) gwarancjach ubezpiecz.,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000, 1669)

W przypadku wniesienia wadium w formach określ. w pkt. 7.4b)–e) winno być wniesione za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamaw. wymaga złożenia dok. w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj.wystawcę gwarancji/poręczenia.

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 30/07/2019
Vietos laikas: 09:45
Turi būti:
Data: 31/07/2019
Vietos laikas: 09:45
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Data: 27/09/2019
Turi būti:
Data: 30/09/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 30/07/2019
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 31/07/2019
Vietos laikas: 10:00
VII.2)Kita papildoma informacija: