Usługi - 324152-2020

10/07/2020    S132

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 132-324152

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Institute of Physics (IOP) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022.

Numer referencyjny: ICM-361-27/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Institute of Physics (IOP) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 607 611.83 GBP
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich do kolekcji elektronicznych wersji czasopism wydawanych przez Institute of Physics (IOP) w latach 2020–2022. Uczestnicy konsorcjum będą mieli dostęp do wszystkich 71 czasopism subskrypcyjnych wydawanych przez IOP i udostępnianych na serwerze IOPscience extra należącym do wydawcy. Przedmiotem zamówienia jest także usługa publikowania otwartego w czasopismach IOP dla polskich autorów. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism IOP na lata 2020–2022 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wydawcy i wyłącznego dostawcy czasopism. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a i b ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez Institute of Physics jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie produkcji i dystrybucji swoich czasopism, na co wydawca przedłożył stosowne oświadczenie. Czasopisma IOP mogą być udostępniane na bieżąco tylko z serwera należącego do wydawcy, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Czasopisma IOP stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tych czasopism i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Czasopisma te mają charakter specjalistyczny i zawierają w większości oryginalne i unikalne wyniki badań naukowych chronionych prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego wydawcy. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup e-czasopism na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt takiego zakup przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu kolekcji na podstawie oferty konsorcyjnej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup czasopism IOP jest dofinansowywany przez MNiSW od 2012 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w konsorcjum.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-27/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez Institute of Physics (IOP) z opcją publikowania otwartego dla konsorcjum instytucji akademickich na lata 2020–2022

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IOP Publishing Limited
Adres pocztowy: Temple Circus, Temple Way
Miejscowość: Bristol
Kod NUTS: UKK11 Bristol, City of
Kod pocztowy: BS1 6HG
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 703 584.00 GBP
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 607 611.83 GBP
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków;

2. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, al. Lotników 32/46, 02-668, Warszawa;

3. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa;

4. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Radzikowskiego 152, 31-342, Kraków;

5. Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Smoluchowskiego 17, 60-179, Poznań;

6. Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668, Warszawa;

7. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Hery 23, 01-497, Warszawa;

8. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN, gen. J. Fiszera 14, 80-231, Gdańsk;

9. Instytut Matematyczny PAN, Śniadeckich 8, 00-956, Warszawa;

10. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Okólna 2, 50-422, Wrocław;

11. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400, Otwock-Świerk;

12. Politechnika Gdańska, Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk;

13. Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924, Łódź;

14. Politechnika Śląska, Akademicka 2a, 44-100, Gliwice;

15. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661, Warszawa;

16. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław;

17. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, 02-668, Warszawa;

18. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Stabłowicka 147, 54-066, Wrocław;

19. Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952, Gdańsk;

20. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ratajczaka 38/40, 61-816, Poznań;

21. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007, Kraków;

22. Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131, Łódź;

23. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950, Lublin;

24. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 13, 87-100, Toruń;

25. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040, Opole;

26. Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959, Rzeszów;

27. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007, Katowice;

28. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa;

29. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław;

30. Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20B, 15-328, Białystok;

31. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020