Paslaugos - 324559-2019

11/07/2019    S132    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lenkija-Żyrardów: Žaliųjų zonų sodinimo ir priežiūros paslaugos

2019/S 132-324559

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Miasto Żyrardów
8381464722
pl. Jana Pawła II nr 1
Żyrardów
96-300
Lenkija
Asmuo ryšiams: Jacek Mitrowski
Telefonas: +48 468581560
El. paštas: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Faksas: +48 468581511
NUTS kodas: PL926

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.zyrardow.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w Żyrardowie - Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 7

Nuorodos numeris: ZP.271.2.49.2019.JM
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77310000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1: Zadanie nr 4 —Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy ul. Gen. A. E. Fieldorfa–Nila w Żyrardowie.

Część 2: Zadanie nr 5 — Zagospodarowanie skweru Jana Pawła II w Żyrardowie.

Część 3: Zadanie nr 7 — Zagospodarowanie Skweru Ruuki Polska i skweru z pomnikiem AK w Żyrardowie.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 4 — Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy ul. Gen. A. E. Fieldorfa–Nila w Żyrardowie

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77310000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL926
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Żyrardów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie nr 4 – Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy ul. Gen. A. E. Fieldorfa–Nila w Żyrardowie.

Ogólny zakres prac:

Wycinka drzew i krzewów z karczowaniem, prace pielęgnacyjne, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, założenie trawników z rolki, wykonanie nawierzchni mineralnych, montaż małej architektury (kosze, ławki).

Powierzchnia opracowania wynosi 6 015,54 m2.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji i rękojmi / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/04/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

SL POIS.02.05.00-00-0102/16

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 5 — Zagospodarowanie skweru Jana Pawła II w Żyrardowie

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77310000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL926
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Żyrardów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie nr 5 — Zagospodarowanie skweru Jana Pawła II w Żyrardowie.

Ogólny zakres prac:

Wycinka krzewów i drzew z karczowaniem, prace pielęgnacyjne, przeniesienie donic z krzewami, sadzenie drzew, krzewów i bylin, wykonanie trawnika z rolki, montaż małej architektury (kosze, ławki, donice)

Powierzchnia opracowania wynosi 2 966,2 m2.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji i rękojmi / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/04/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

SL POIS.02.05.00-00-0102/16

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Zadanie nr 7 — Zagospodarowanie Skweru Ruukki Polska i skweru z pomnikiem AK w Żyrardowie

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
77310000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL926
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Żyrardów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie nr 7 — Zagospodarowanie Skweru Ruukki Polska i skweru z pomnikiem AK w Żyrardowie.

Ogólny zakres prac:

Wycinka krzewów i drzew z karczowaniem, prace pielęgnacyjne, nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wykonanie trawnika z rolki, budowa ścieżek, montaż małej architektury (kosze, ławki).

Powierzchnia opracowania wynosi 3655 m2.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin płatności faktury / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Okres gwarancji i rękojmi / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pabaiga: 30/04/2020
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

SL POIS.02.05.00-00-0102/16

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

a) dla Części 1: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych),

b) dla Części 2: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

c) dla Części 3: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część spełni niniejszy warunek posiadając ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości równej sumie wskazanych powyżej kwot odpowiednich dla części, na które składa ofertę.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie świadczyli lub świadczą co najmniej dwie usługi polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni o łącznej wartości:

— dla Części 1: minimum 300 000 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych),

— dla Części 2: minimum 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych),

— dla Części 3: minimum 100 000 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych).

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część spełni niniejszy warunek wykazując usługi o łącznej wartości równej sumie wskazanych powyżej kwot odpowiednich dla części, na które składa ofertę.

b) w zakresie każdej z części zamówienia dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zagospodarowania terenów zieleni.

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w celu spełnienia niniejszego warunku może wskazać tą samą osobę / te same osoby.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wzór umowy zawierający istotne postanowienia umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/08/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 12/10/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 14/08/2019
Vietos laikas: 13:00
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 37 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Adres: 96-300 Żyrardów, pl. Jana Pawła II nr 1, POLSKA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa została powołana Komisja Przetargowa, która dokona otwarcia ofert zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert jest jawne.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium wysokości:

1) dla Części 1: 6 000 PLN (sześć tysięcy złotych),

2) dla Części 2: 4 000 PLN (cztery tysiące złotych),

3) dla Części 3: 3 000 PLN (trzy tysiące złotych).

Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest wnieść wadium na każdą Część osobno.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Żyrardów, pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171.

5. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45—46 ustawy Pzp.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej Zamawiający wymaga, aby do oferty został dołączony dokument w oryginale w postaci elektronicznej.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Lenkija
Telefonas: +48 224587801
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1 – na treść ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego;

2 – w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3 – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powie to lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Lenkija
Telefonas: +48 224587801
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/07/2019