Usługi - 325072-2016

20/09/2016    S181

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 181-325072

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej” , w dniach 1-2.10.2016 roku.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.37.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które odbędą się w dniach 1-2 października 2016 roku na wodach Zatoki Gdańskiej. Promocja podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które odbędą się w dniach 1-2 października 2016 roku na wodach Zatoki Gdańskiej polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Regat, umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” lub logo „Gdynia sport” w materiałach poligraficznych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Regat, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach pamiątkowych, które otrzymają uczestnicy Regat, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Regat na potrzeby własne, itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 845 528.46 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które odbędą się w dniach 1-2 października 2016 roku na wodach Zatoki Gdańskiej. Promocja podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które odbędą się w dniach 1-2 października 2016 roku na wodach Zatoki Gdańskiej polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Regat, umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” lub logo „Gdynia sport” w materiałach poligraficznych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Regat, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach pamiątkowych, które otrzymają uczestnicy Regat, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Regat na potrzeby własne, itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Yacht Klubowi Stal Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-345) przy Alei Jana Pawła II 9 jest zasadne, ponieważ stowarzyszenie to jest jedynym organizatorem regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, na których organizację Polski Związek Żeglarski wydał licencję. Yacht Klub Stal Gdynia już po raz sześćdziesiąty piąty organizuje regaty „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które uznawane są za jedną z bardziej prestiżowych imprez w kraju. To jedyny wyścig w sezonie rozgrywany w tzw. formule australijskiej. Startować może wszystko co pływa, a wygrywa najszybszy. Formuła Błękitnej Wstęgi nie zmieniła się praktycznie od pierwszych regat w 1952 roku. Organizatorem wówczas była Sekcja Żeglarstwa Zrzeszenia Sportowego „Stal”. Sport ówczesny oparty był właśnie na strukturze zrzeszeń branżowych. „Stal” była zrzeszeniem stoczniowym – żeglowali w jej barwach pracownicy stoczni Gdańska i Gdyni. Uczestnikiem pierwszej „Błękitnej” był pan Gerard Błaszkiewicz. Płynął w załodze zwycięskiego jachtu „Kormoran”, prowadzonego przez Edmunda Bramińskiego.W historii regat udział brały znakomite jachty jak Copernicus, Hetman czy Tornado, nie brakuje także nazwisk znanych żeglarzy, którzy swoim udziałem rokrocznie podnoszą rangę imprezy. Z uwagi na ciekawą formułę w jakiej odbywają się regaty impreza ta jest niezwykle widowiskowa i pełna emocji. Regaty „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej” stanowią najbardziej masowe święto żeglarskie, w którym udział w roku 2015 wzięło 135 jachtów i 700 uczestników. Duże zainteresowanie, jakim cieszą się przedmiotowe regaty, wśród mediów oraz sympatyków żeglarstwa z pewnością przyczyni się do promocji Miasta Gdyni jako miasta, w którym warto jest spędzać wolny czas oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, w dniach 1-2.10.2016 roku.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Yacht Klub Stal Gdynia
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-345
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 10 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2016