Usługi - 325072-2016

20/09/2016    S181    - - Usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 181-325072

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
Tel.: +48 586223574
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gdyniasport.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej” , w dniach 1-2.10.2016 roku.

Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.37.2016
II.1.2)Główny kod CPV
79342200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które odbędą się w dniach 1-2 października 2016 roku na wodach Zatoki Gdańskiej. Promocja podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które odbędą się w dniach 1-2 października 2016 roku na wodach Zatoki Gdańskiej polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Regat, umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” lub logo „Gdynia sport” w materiałach poligraficznych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Regat, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach pamiątkowych, które otrzymają uczestnicy Regat, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Regat na potrzeby własne, itp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 12 845 528.46 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które odbędą się w dniach 1-2 października 2016 roku na wodach Zatoki Gdańskiej. Promocja podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które odbędą się w dniach 1-2 października 2016 roku na wodach Zatoki Gdańskiej polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Partnera Strategicznego Regat, umieszczeniu logo „Gdynia Żeglarska Stolica Polski” lub logo „Gdynia sport” w materiałach poligraficznych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Regat, umieszczeniu logo Miasta Gdyni na koszulkach pamiątkowych, które otrzymają uczestnicy Regat, umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Regat na potrzeby własne, itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Yacht Klubowi Stal Gdynia z siedzibą w Gdyni (81-345) przy Alei Jana Pawła II 9 jest zasadne, ponieważ stowarzyszenie to jest jedynym organizatorem regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, na których organizację Polski Związek Żeglarski wydał licencję. Yacht Klub Stal Gdynia już po raz sześćdziesiąty piąty organizuje regaty „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, które uznawane są za jedną z bardziej prestiżowych imprez w kraju. To jedyny wyścig w sezonie rozgrywany w tzw. formule australijskiej. Startować może wszystko co pływa, a wygrywa najszybszy. Formuła Błękitnej Wstęgi nie zmieniła się praktycznie od pierwszych regat w 1952 roku. Organizatorem wówczas była Sekcja Żeglarstwa Zrzeszenia Sportowego „Stal”. Sport ówczesny oparty był właśnie na strukturze zrzeszeń branżowych. „Stal” była zrzeszeniem stoczniowym – żeglowali w jej barwach pracownicy stoczni Gdańska i Gdyni. Uczestnikiem pierwszej „Błękitnej” był pan Gerard Błaszkiewicz. Płynął w załodze zwycięskiego jachtu „Kormoran”, prowadzonego przez Edmunda Bramińskiego.W historii regat udział brały znakomite jachty jak Copernicus, Hetman czy Tornado, nie brakuje także nazwisk znanych żeglarzy, którzy swoim udziałem rokrocznie podnoszą rangę imprezy. Z uwagi na ciekawą formułę w jakiej odbywają się regaty impreza ta jest niezwykle widowiskowa i pełna emocji. Regaty „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej” stanowią najbardziej masowe święto żeglarskie, w którym udział w roku 2015 wzięło 135 jachtów i 700 uczestników. Duże zainteresowanie, jakim cieszą się przedmiotowe regaty, wśród mediów oraz sympatyków żeglarstwa z pewnością przyczyni się do promocji Miasta Gdyni jako miasta, w którym warto jest spędzać wolny czas oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas regat „O Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej”, w dniach 1-2.10.2016 roku.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16/09/2016
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Yacht Klub Stal Gdynia
al. Jana Pawła II 9
Gdynia
81-345
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 10 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2016