Usługi - 325148-2014

25/09/2014    S184    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2014/S 184-325148

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Podgórna 7
Osoba do kontaktów: Joanna Klimek, Jolanta Kudrawczuk
65-057 Zielona Góra
Polska
Tel.: +48 684565404
E-mail: przetargi@lubuskie.pl
Faks: +48 684565404

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lubuskie.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Modernizacja pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA133-007) przy wykonaniu czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4).”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

Kod NUTS PL43

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji pojazdu szynowego typu 218 Mc o oznaczeniu kolejowym SA133-007, przy wykonaniu czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4).
2. Pojazd stanowi własność Województwa Lubuskiego, a jego użytkownikiem jest licencjonowany przewoźnik Przewozy Regionalne sp. z o.o. zwany dalej „Użytkownikiem”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 905 250 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DA.III.272.1.2.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 126-224859 z dnia 4.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
11.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz
Polska
E-mail: jacek.tomasik@pesa.pl
Tel.: +48 523391114
Faks: +48 523391114

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 800 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 905 250 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2014