Usługi - 325458-2023

31/05/2023    S103

Polska-Łódź: Usługi edukacji medycznej

2023/S 103-325458

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI
Krajowy numer identyfikacyjny: PL9471667139
Adres pocztowy: ALEKSANDROWSKA 159
Miejscowość: ŁÓDŹ
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-229
Państwo: Polska
E-mail: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Tel.: +48 427155763
Faks: +48 426528030
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.babinski.home.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu (...)

Numer referencyjny: SPZOZ/POWER PRZYSTAN DIM/13/2023
II.1.2)Główny kod CPV
80320000 Usługi edukacji medycznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr POWR.04.01.00-00-DM07/20. Niniejsze zamówienie podzielone jest na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowią Załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną lub wybrane części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80320000 Usługi edukacji medycznej
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000 Usługi szkolenia personelu
80561000 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1, temat szkolenia, rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych: Program I Skuteczna komunikacja, czyli jak mówić aby być zrozumianym i słuchanym, wykład: 2h/1 grupa, warsztat: 6h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie szkolenia: 27. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 216 (1 godz. dyd. = 45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 5
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.04.01.00-00-DM07/20

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80320000 Usługi edukacji medycznej
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000 Usługi szkolenia personelu
80561000 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2, temat szkolenia, rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych: Program II ADHD – Co bezwzględnie trzeba wiedzieć i jak sobie z nim radzić w praktyce, wykład: 2h/1 grupa, warsztat: 6h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie szkolenia: 12. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 96 (1 godz. dyd. = 45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 5
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.04.01.00-00-DM07/20

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80320000 Usługi edukacji medycznej
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000 Usługi szkolenia personelu
80561000 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3, temat szkolenia, rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych:Program III Zachowania trudne a zaburzenia zachowania – jak je rozróżnić i jak sobie z nimi radzić, wykład: 2h/1 grupa, warsztat: 4h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie szkolenia: 18. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 108 (1 godz. dyd. = 45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 5
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.04.01.00-00-DM07/20

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80320000 Usługi edukacji medycznej
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000 Usługi szkolenia personelu
80561000 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4, temat szkolenia, rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych: Program IV Zaburzenia nastroju – cechy, rozpoznawanie, pomoc. Depresja. Lęki. Powrót ucznia w środowisko szkolne po hospitalizacji, reintegracja. Tolerancja i akceptacja osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku szkolnym, wykład: 4h/1 grupa, warsztat: 8h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie szkolenia: 15. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 180 (1 godz. dyd. = 45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 5
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.04.01.00-00-DM07/20

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80320000 Usługi edukacji medycznej
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000 Usługi szkolenia personelu
80561000 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5, temat szkolenia, rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych: Program V Uzależnienia behawioralne – jak je rozumieć i pomagać. Fonoholizm. Zaburzenia odżywiania, wykład: 2h/1 grupa, warsztat: 4h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie szkolenia: 22. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 132 (1 godz. dyd. = 45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 5
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.04.01.00-00-DM07/20

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80320000 Usługi edukacji medycznej
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
80511000 Usługi szkolenia personelu
80561000 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6, temat szkolenia, rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych: Program VI Kryzysy a interwencje kryzysowe w ujęciu rozwojowym i nie tylko, wykład: 2h/1 grupa, warsztat: 6h/1 grupa. Liczba grup uczestników, dla których planuje się przeprowadzenie szkolenia: 16. Łączna liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych: 128 (1 godz. dyd. = 45 min.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 5
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POWR.04.01.00-00-DM07/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamów. może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podst. art. 108 ust.1uPzp. Zamawiający nie przewiduje zastosowania przesłanek wykluczenia z postęp. o udziel. zamów. określ. w art. 109 ust.1uPzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określ. w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 uPzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określ. w art. 110 ust. 2 uPzp. W celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia, o których mowa powyżej, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1uPzp. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadcz. w zakr. art. 108 ust.1pkt5 uPzp, oświadcz.o aktualności inform. zawart. w oświad. o któr. mowa w art 125 ust.1uPzp), które wskazano w rozdz. XI SWZ.Pozostałe informacje w sekcji VI pkt 3 Ogłoszenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W odniesieniu do wszystkich części zamówienia - treść zawartych umów będzie zgodna z treścią projektów umów, stanowiących Załączniki do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-pubicznych-regulacje/prawo-krajowe
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 uPzp, z uwzględnieniem art. 359 pkt 1 oraz art. 360 uPzp.

2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 uPzp, co oznacza że najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w ramach danej części zamówienia, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w SWZ.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 058-170074
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 13/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Pełna nazwa zamówienia: Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach IV Osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne i realizowane jest na potrzeby projektu pn.: „PrzyStań DiM” nr POWR.04.01.00-00-DM07/20.

3. Kryteria oceny ofert:

1) Cena - 50%

2) Doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia - 40%

3) Kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia - 10%

Szczegółowe informacje w zakresie kryteriów oceny ofert zostały wskazane w rozdziale XVI SWZ.

4. Obiektywne zasady i kryteria udziału, o których mowa w sekcji III pkt 1.4 Ogłoszenia obejmują także poniższe postanowienia:

- podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835),

- podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia 833/2014, na podstawie którego zakazane jest udzielanie wszelkich zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem rosyjskich podmiotów. Szczegółowe wskazanie podstaw wykluczenia zawarte jest w Rozdz. VII SWZ.

5. Termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia i określone w harmonogramie szkolenia, którego treść zostanie uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę po zawarciu umowy. Szczegółowe informacje zawarte w SWZ oraz w Załącznikach do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia, wzory umów).

6. Szczegółowe zasady rozliczania zawarte są we wzorach umów, stanowiących Załączniki do SWZ.

7. Wszelkie możliwe zmiany umowy zostały przewidziane we wzorach umów stanowiących załączniki do SWZ.

8. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdziale X SWZ.

9. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, które z uwagi na limity znaków, nie zostały zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu, znajdują się w SWZ, dostępnej w sposób nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski/proceedings.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 powyżej wnosi się – w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp, w tym wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, a także wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2023