29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 325508-2021

29/06/2021    S123

Polska-Świdnik: Urządzenia do mammografii

2021/S 123-325508

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ Marmed, Marian Wiadrowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7121669504
Adres pocztowy: Jarzębinowa 4
Miejscowość: Świdnik
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 21-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marian Wiadrowski
E-mail: dyrekcja@nzoz-marmed.pl
Tel.: +48 501693846
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nzoz-marmed.pl
Adres profilu nabywcy: www.nzoz-marmed.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swidnik.nzoz-marmed.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiotem prawa prywatnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy

Numer referencyjny: NZ ZOZ/MZ/D-1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33111650 Urządzenia do mammografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Oferowane mammografy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, objęte gwarancją producenta, spełniające wymagania określone przez NFZ.

2. Minimalne wymagania dotyczące mammografu medycznego szt. 1 oraz wymagania mammografu medycznego drugiego – szt. 1 zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz parametrów wymaganych – załącznik nr 1do SWZ.

3. Zaoferowane mammografy muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).

4. Dostarczone mammografy powinny być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku) i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

5. Wykonawca zapewni dla oferowanych mammografów pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 200 016.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

NZOZ Marmed ul. Jarzębinowa 4, Świdnik

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy 2 szt.

Nr referencyjny NZ ZOZ/MZ/D-1/2021.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / formularz parametrów wymaganych zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Kod CPV: 33111650-2 – urządzenia do mammografii cyfrowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena / Waga: 100 %
Cena - Waga: 100 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 200 016.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie określony.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie określony.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie określony.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin wykonania zamówienia dla dostawy 2 sztuk mammografów wynosi do 10 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 5.9.2021.

Zamawiający/realizator wymaga dodatkowo:

1. dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia w miejscach realizacji zamówienia wskazanych w SWZ;

2. wykonania projektu osłon stałych, pomiarów dozymetrycznych, testów wykonawczych specjalistycznych;

3. przeszkolenia personelu Zamawiającego/realizatora z obsługi dostarczonych mammografów

— w terminie do 30.10.2021.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

NZOZ Marmed, Świdnik, ul. Jarzębinowa 4

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Marian Wiadrowski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: niedotyczy
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2021