Dostawy - 325745-2020

Submission deadline has been amended by:  374801-2020
13/07/2020    S133

Polska-Warszawa: Części, akcesoria i wyroby do komputerów

2020/S 133-325745

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Sztuki Wojennej
Adres pocztowy: al. gen. A. Chruściela 103
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-910
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Olszewska
E-mail: s.olszewska@akademia.mil.pl
Tel.: +48 261814532
Faks: +48 261814085

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/app/login?scrollElementID=Zaloguj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowych

Numer referencyjny: PK.ZZP.261.34.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zamówienia zawiera załącznik nr 1.1– 1.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.1–1.2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124300 Bębny do maszyn biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, na potrzeby Akademii Sztuki Wojennej.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

3. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert).

4. Miejsce i sposób dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej. Wykonawca musi zapewnić minimum 2 osoby do rozładunku i zmagazynowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawa ma być kompletna i jednorazowa. Jakiekolwiek braki w skompletowaniu dostawy będą skutkowały jej nie przyjęciem do czasu skompletowania. Dostawa towaru nie może rozpocząć się później niż o godz. 11.00

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena (C) – 60 %,

— termin realizacji zamówienia (Tr) – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu i akcesoriów sieciowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia opisują:

— Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

— Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.2. do SIWZ

— wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 21 dni od dnia podpisania umowy (termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert).

3) Miejsce i sposób dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej. Wykonawca musi zapewnić minimum 2 osoby do rozładunku i zmagazynowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawa ma być kompletna i jednorazowa. Jakiekolwiek braki w skompletowaniu dostawy będą skutkowały jej nie przyjęciem do czasu skompletowania. Dostawa towaru nie może rozpocząć się później niż o godz. 11.00

4) Zaoferowany asortyment musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.1 do SIWZ. Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena (C) – 60 %,

— termin realizacji zamówienia (Tr) – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Ciąg dalszy z sekcji VI.3.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) Ust. 4 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 5

Pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Uwaga: numeracja przeniesiona z SIWZ.

Część 1 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oryginalnych lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, na potrzeby Akademii Sztuki Wojennej.

2) Ze względu na specyfikę zamówienia i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych asortymentów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami drukującymi, przedmiot zamówienia opisano za pomocą znaków towarowych. Uzyskanie asortymentów wysokiej jakości, gwarantuje dalsze sprawne użytkowanie posiadanego sprzętu informatycznego. Zamawiający nie może się odnieść w opisie przedmiotu zamówienia do wskazań art. 30 ust. 2 i 3 ustawy,

Z powodu braku polskich norm lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącego te normy.

3) W związku z powyższym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w oparciu o zapis art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 6 ustawy, dokonując opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, stawiając wymóg kompatybilności z konkretnym urządzeniem drukującym i określając minimalną wydajność, zgodną ze specyfikacją techniczną producentów urządzeń drukujących.

4) Zamawiający podaje znaki towarowe urządzeń, do których zamawia poszczególne materiały eksploatacyjne, symbol producenta oryginalnych asortymentów wskazując w ten sposób „drogę do specyfikacji technicznej" asortymentów oryginalnych. Jednocześnie Zamawiający podaje wymaganą wydajność zamawianych asortymentów, która jest zgodna z wydajnością określoną w tych specyfikacjach.

5) Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które muszą spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ.

6) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Produkty równoważne – to produkty kompatybilne (współpracujące) ze wskazanymi przez Zamawiającego urządzeniami drukującymi, których wydajność jest nie mniejsza niż produktów oryginalnych, wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

7) Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

a) kompatybilność – zaoferowany asortyment musi gwarantować niezakłóconą i sprawną pracę urządzeń drukujących zgodnie z ich specyfiką i przeznaczeniem. Potwierdzeniem kompatybilności oferowanych produktów równoważnych będzie oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty są kompatybilne z urządzeniami drukującymi wskazanymi przez Zamawiającego we wszystkich pozycjach zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

b) wydajność – wymagana wydajność produktów równoważnych określona została przez Zamawiającego na podstawie specyfikacji technicznych producentów materiałów oryginalnych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8) Żadna z części materiałów równoważnych nie była wykorzystywana w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, pochodzące z bieżącej produkcji.

9) W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada inteligentny układ elektroniczny (chip) przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, to produkt równoważny będący przedmiotem umowy musi posiadać układ analogicznie działający.

10) Nie dopuszcza się oferowania materiałów eksploatacyjnych regenerowanych oraz poddanych procesowi ponownego napełnienia.

11) Materiały eksploatacyjne muszą posiadać znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy i termin ważności. Za produkt fabrycznie nowy (nowo wytworzony w całości) i nieregenerowany nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej czy przerabianego, w którym jedynie wyczyszczony został pojemnik i ponownie napełniony czy uzupełniony lub wyrobu wykonanego z zastosowaniem używanych elementów w szczelnej folii i nowym opakowaniu.

12) Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie wyłącznie materiały wyprodukowane przez producentów urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Materiały oryginalne winny być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy).

13) Zarówno produkty oryginalne jak i równoważne muszą być objęte gwarancją do wyczerpania się środka barwiącego, nie krócej jednak niż 12 miesięcy licząc od daty zamówienia przez Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

14) Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność z produktem oryginalnym:

a) Raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność tonerów jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodności z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24712 dla kolorowych cartridgy atramentowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów z atramentem w kolorze czarnym (tuszy) wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów potwierdzających spełnienie powyższych norm.

15) W przypadku błędnej pracy lub uszkodzenia urządzeń Zamawiającego, spowodowanych zastosowaniem oferowanego materiału, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów naprawy, na podstawie ekspertyzy wykonanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. Jeżeli czas naprawy urządzenia przekracza 21 dni, a Zamawiający zgłosi takie żądanie, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni od zgłoszenia, do dostarczenia sprzętu zamiennego, co najmniej o takich samych parametrach jak urządzenie przekazane do naprawy, w miejsce jego użytkowania na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert – budynek nr 4 – pokój nr 125

(I piętro).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” lub „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Oferta powinna składać się z:

1) formularza ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

2) w dokumenty potwierdzające równoważność z produktem oryginalnym (w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych) – dotyczy tylko części 1;

3) oryginału wadium – zgodnie z zapisami rozdziału XII SIWZ;

4) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami rozdziału XI SIWZ;

5) jednolitego europejskiego dokumentu (JEDZ) – zgodnie z zapisami rozdziału VIII SIWZ;

6) pełnomocnictwa

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga: numeracja przeniesiona z SIWZ.

5. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu

Do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane

W inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020