Servicii - 325757-2019

12/07/2019    S133

Spania-Madrid: Organizarea de evenimente privind prioritățile de comunicare ale CE în — Contractul-cadru multiplu în cascadă

2019/S 133-325757

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Adresă: Paseo de la Castellana 46
Localitate: Madrid
Cod NUTS: ES300 Madrid
Cod poștal: 28046
Țară: Spania
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Organizarea de evenimente privind prioritățile de comunicare ale CE în — Contractul-cadru multiplu în cascadă

Număr de referinţă: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Cod CPV principal
79952000 Servicii pentru evenimente
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca obiect general furnizarea de asistență în favoarea Reprezentanței CE în ceea ce privește activitățile sale de comunicare din Spania care vizează sporirea atenției publice și a mass-mediei asupra evoluțiilor politice și asupra dezbaterilor strategice la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru se va realiza prin facilitarea organizării de evenimente și campanii (cum ar fi campaniile actuale ale instituțiilor din UE precum InvestEU, EUandMe sau EUprotects). Serviciile conexe organizării evenimentelor și activităților includ presa și mijloacele de comunicare socială, pentru a promova evenimentele și activitățile care au loc; totuși acestea nu vor fi activitatea principală a serviciilor solicitate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79952000 Servicii pentru evenimente
79342200 Servicii de promovare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Organizarea de evenimente privind prioritățile de comunicare ale CE în Spania — Contractul-cadru multiplu în cascadă.

Contractul are ca obiect general furnizarea de asistență în favoarea Reprezentanței CE în ceea ce privește activitățile sale de comunicare din Spania care vizează sporirea atenției publice și a mass-mediei asupra evoluțiilor politice și asupra dezbaterilor strategice la nivelul Uniunii Europene. Acest lucru se va realiza prin facilitarea organizării de evenimente și campanii (cum ar fi campaniile actuale ale instituțiilor din UE precum InvestEU, EUandMe sau EUprotects). Serviciile conexe organizării evenimentelor și activităților includ presa și mijloacele de comunicare socială, pentru a promova evenimentele și activitățile care au loc; totuși acestea nu vor fi activitatea principală a serviciilor solicitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru va fi încheiat pe o perioadă inițială de 12 de luni și va fi reînnoit de 3 ori, de fiecare dată pentru 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/08/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/09/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Representación de la Unión Europea en España, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/07/2019