Dostawy - 325840-2020

Submission deadline has been amended by:  359291-2020
13/07/2020    S133

Polska-Łódź: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

2020/S 133-325840

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Krzysztof Wawrzyńczyk, Waldemar Seliga
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Tel.: +48 426384888
Faks: +48 426384877
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Skorupki 21, III p. pok. nr 8 (sekretariat)
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 90-532
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Wawrzyńczyk, Waldemar Seliga
Tel.: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Faks: +48 426384877
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Adresy internetowe:
Główny adres: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa macierzy dyskowej wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznego

Numer referencyjny: DOA-ZP-II.271.63.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznego. W ramach zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do:

— dostarczenia urządzeń,

— dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego pomieszczeniu,

— uruchomienia dostarczonej macierzy,

— świadczenia gwarancji i wsparcia technicznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej wraz z gwarancją i świadczeniem wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia:

Etap I – dostawa urządzeń wraz z instalacją do 25/30 dni roboczych od dnia podpisania umowy (termin uzależniony od oferty wykonawcy – kryterium oceny ofert),

Etap II – gwarancja na dostarczone produkty przez okres 36/48/60 miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lecz nie wcześniej niż przed zakończeniem etapu I (termin uzależniony od oferty wykonawcy – kryterium oceny ofert),

Etap III – wsparcie techniczne dla dostarczonych produktów przez okres 36/45 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lecz nie wcześniej niż przed zakończeniem etapu I (termin uzależniony od oferty wykonawcy – kryterium oceny ofert).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość w tym parametry techniczne / Waga: 14 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres wsparcia technicznego / Waga: 3 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy urządzenia wraz z instalacją / Waga: 3 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

W związku z obowiąz. w Polsce od dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii, mając na uwadze dobro i bezp. wszystkich osób uczest. w otw. ofert, zamaw. inform., iż otwarcie ofert zostanie przeprowadz. poprzez transm. online.

W celu uczestn. w otwarciu ofert wykonawca winien kliknąć poniższy link: (https://www.youtube.com/channel/UC_QGFLlmt2cPvfkChBkvEwA?view_as=subscriber) nr ref. DOA-ZP-II.271.63.2020.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośredn. formul. do złoż, zmiany, wycof. oferty lub wniosku dostępn. na ePUAP udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publ. niezb. do zaszyfr. oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub na str. internet. zamawiającego.

W formul. oferty wykonawca jest zobow. podać adres skrzynki ePUAP na którym będzie prowadz. korespond. związ. z postępow.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

(Numeracja zgodna z treścią SIWZ)

6. Podstawy wykluczenia:

6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;

6.2. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy:

6.2.1. wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.1.1–7.4.1.4 SIWZ,

6.2.2. wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; każdy z tych wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 7.4.1.1–7.4.1.4. SIWZ;

6.3. wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

6.4. wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3. SIWZ;

7.4.1. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.4.1.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7.4.1.2. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

7.4.1.3. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7.4.1.4. w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; w przypadku wypełnienia w JEDZ w części IV.A pkt 1 (figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy) zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia/dokumenty;

19.1. zamawiający nie przewiduje:

19.1.1. zawarcia umowy ramowej,

19.1.2. składania ofert wariantowych i częściowych,

19.1.3. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp,

19.1.4. rozliczania w walutach obcych,

19.1.5. aukcji elektronicznej,

19.1.6. dynamicznego systemu zakupów,

19.1.7. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

19.1.8. wprowadz. zastrzeż. obowiązku osob. wykonania przez wykonawcę klucz. części zamów.,

19.1.9. prawa opcji na podst. art. 34 ust. 5 ust. Pzp;

19.2. zamawiający nie prowadził dialogu techn.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

(Numeracja zgodna z SIWZ)

17.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2 SIWZ i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020