Prekės - 325929-2020

13/07/2020    S133

Lenkija-Varšuva: Staliniai kompiuteriai

2020/S 133-325929

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, centrala
Adresas: al. Niepodległości 190
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-608
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Biuro Zamówień Publicznych
El. paštas: bzp@krus.gov.pl
Telefonas: +48 225926420

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.krus.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://ezamowienia.krus.gov.pl/krus
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://ezamowienia.krus.gov.pl/krus
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: ubezpieczenia rolnicze

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup komputerów AIO i urządzeń wielofunkcyjnych (w podziale na części)

Nuorodos numeris: 0000-ZP.261.17.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

1) część 1 – 663 szt. komputerów PC klasy AIO;

2) część 2 – 60 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, w tym:

— 40 szt. kolorowych w formacie A4,

— 20 szt. monochromatycznych w formacie A3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ – specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Komputery PC klasy AIO – 663 szt.

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zakup 663 szt. komputerów PC klasy AIO.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ – specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Moc zasilacza wewnętrznego (Mz) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Porty USB (Pusb) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Testy MIL (Tmil) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin dostawy (Kt) / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Nieprzekraczalny termin dostawy to 31.12.2020.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Urządzenia wielofunkcyjne – 60 szt.

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL POLSKA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zakup 60 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, w tym:

— 40 szt. kolorowych w formacie A4,

— 20 szt. monochromatycznych w formacie A3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ – specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termin dostawy (Kt) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Dodatkowa gwarancja (Dg) / Lyginamasis svoris: 30
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 30
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Nieprzekraczalny termin dostawy to 31.12.2020.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 4 i 8 ustawy Pzp (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań z pkt A będzie dla tych Wykonawców dokonana odrębnie).

B) Dokumenty na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu:

1. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp:

1.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument wskazany w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeśli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków oraz właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innych dok., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem / organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. oświadczenie Wykonawcy:

— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

4. jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, zamiast:

a) dok., o których mowa w pkt 1. – składa inform. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym Wyk. ma siedzib. lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy inf. albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

b) dok. o których mowa w pkt 2 składa dok. wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. lub organem samorządu zawodowego lub gosp. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam. Wyk. lub tej osoby;

6. dok. w pkt 1, 1.1 i 4a mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, w pkt 2 i 4b mają być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, w pkt 5 odpowiednio.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz powinien zawierać dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże odrębnie dla każdej części, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę:

— dla części 1: komputerów klasy PC, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto,

— dla części 2: urządzeń wielofunkcyjnych, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena ww. wymagań będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie.

Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SIWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, następujących dokumentów:

— dla części 1:

• specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji wypełniona wg wzoru określonego w rozdziale II SIWZ oraz dokumentacja techniczna producenta oferowanego sprzętu. Dokumentacja techniczna oferowanego sprzętu w języku angielskim nie musi być tłumaczona na język polski,

• certyfikat TCO lub równoważny dla oferowanego modelu AIO, potwierdzenie spełnienia musi znajdować się na liście opublikowanej na stronie: (http://tcocertified.com)

• certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10,

• link do strony producenta komputera, z której jest dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. Oferowany komputer musi być dostępny na stronie i mieć możliwość pobrania sterowników,

• w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego, dokumentacja oprogramowania potwierdzająca spełnienie przez zaoferowane oprogramowanie wymagań opisanych w niniejszej SIWZ, pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego oraz wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego.

Ww. dokumenty sporządzone w języku angielskim nie muszą być przetłumaczone na język polski,

— dla części 2:

• specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji wypełniona wg wzoru określonego w rozdziale II SIWZ oraz dokumentacja techniczna producenta oferowanego sprzętu. Dokumentacja techniczna oferowanego sprzętu w języku angielskim nie musi być tłumaczona na język polski.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, rozdział III – wzór umowy.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy oferowany model sprzętu zostanie wycofany z produkcji. Wówczas możliwa będzie zmiana modelu sprzętu na model inny, tego samego producenta, o nie gorszych parametrach technicznych, co sprzęt zaproponowany w ofercie, pod warunkiem przedstawienia stosownego oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji modelu sprzętu, który został zaproponowany w ofercie.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/08/2020
Vietos laikas: 09:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 14/08/2020
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – centrala, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, POLSKA, sala konferencyjna A.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą formularz oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16), zwany dalej jednolitym dokumentem. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ:

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązany będzie przedstawić dokumenty wskazane w sekcji III.1.1 odnoszące się do tych podmiotów,

— w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

— w zakresie części IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – Kryteria kwalifikacji, sekcja α – Wykonawca może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie wypełniać dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie opublikowany przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Wykonawca składa ofertę według formularza oferty będącego częścią SIWZ w postaci elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z poniższymi wymogami SIWZ.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587777
Faksas: +48 224587700
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587777
Faksas: +48 224587700
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/07/2020