Dostawy - 325929-2020

Submission deadline has been amended by:  407127-2020
13/07/2020    S133

Polska-Warszawa: Komputer biurkowy

2020/S 133-325929

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, centrala
Adres pocztowy: al. Niepodległości 190
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-608
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@krus.gov.pl
Tel.: +48 225926420

Adresy internetowe:

Główny adres: www.krus.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ezamowienia.krus.gov.pl/krus
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://ezamowienia.krus.gov.pl/krus
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia rolnicze

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup komputerów AIO i urządzeń wielofunkcyjnych (w podziale na części)

Numer referencyjny: 0000-ZP.261.17.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

1) część 1 – 663 szt. komputerów PC klasy AIO;

2) część 2 – 60 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, w tym:

— 40 szt. kolorowych w formacie A4,

— 20 szt. monochromatycznych w formacie A3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ – specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery PC klasy AIO – 663 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 663 szt. komputerów PC klasy AIO.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ – specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zasilacza wewnętrznego (Mz) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Porty USB (Pusb) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Testy MIL (Tmil) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy (Kt) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Nieprzekraczalny termin dostawy to 31.12.2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia wielofunkcyjne – 60 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 60 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, w tym:

— 40 szt. kolorowych w formacie A4,

— 20 szt. monochromatycznych w formacie A3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ – specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy (Kt) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja (Dg) / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Nieprzekraczalny termin dostawy to 31.12.2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 4 i 8 ustawy Pzp (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań z pkt A będzie dla tych Wykonawców dokonana odrębnie).

B) Dokumenty na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu:

1. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp:

1.1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument wskazany w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeśli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

2. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków oraz właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub innych dok., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem / organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. oświadczenie Wykonawcy:

— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

4. jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, zamiast:

a) dok., o których mowa w pkt 1. – składa inform. z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym Wyk. ma siedzib. lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy inf. albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

b) dok. o których mowa w pkt 2 składa dok. wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. jeżeli w kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. lub organem samorządu zawodowego lub gosp. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam. Wyk. lub tej osoby;

6. dok. w pkt 1, 1.1 i 4a mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, w pkt 2 i 4b mają być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, w pkt 5 odpowiednio.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz powinien zawierać dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże odrębnie dla każdej części, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę:

— dla części 1: komputerów klasy PC, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto,

— dla części 2: urządzeń wielofunkcyjnych, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto.

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena ww. wymagań będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie.

Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SIWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, następujących dokumentów:

— dla części 1:

• specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji wypełniona wg wzoru określonego w rozdziale II SIWZ oraz dokumentacja techniczna producenta oferowanego sprzętu. Dokumentacja techniczna oferowanego sprzętu w języku angielskim nie musi być tłumaczona na język polski,

• certyfikat TCO lub równoważny dla oferowanego modelu AIO, potwierdzenie spełnienia musi znajdować się na liście opublikowanej na stronie: (http://tcocertified.com)

• certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10,

• link do strony producenta komputera, z której jest dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. Oferowany komputer musi być dostępny na stronie i mieć możliwość pobrania sterowników,

• w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego, dokumentacja oprogramowania potwierdzająca spełnienie przez zaoferowane oprogramowanie wymagań opisanych w niniejszej SIWZ, pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego oraz wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego.

Ww. dokumenty sporządzone w języku angielskim nie muszą być przetłumaczone na język polski,

— dla części 2:

• specyfikacja techniczna sprzętu i warunki gwarancji wypełniona wg wzoru określonego w rozdziale II SIWZ oraz dokumentacja techniczna producenta oferowanego sprzętu. Dokumentacja techniczna oferowanego sprzętu w języku angielskim nie musi być tłumaczona na język polski.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, rozdział III – wzór umowy.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy oferowany model sprzętu zostanie wycofany z produkcji. Wówczas możliwa będzie zmiana modelu sprzętu na model inny, tego samego producenta, o nie gorszych parametrach technicznych, co sprzęt zaproponowany w ofercie, pod warunkiem przedstawienia stosownego oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji modelu sprzętu, który został zaproponowany w ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – centrala, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, POLSKA, sala konferencyjna A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą formularz oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16), zwany dalej jednolitym dokumentem. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ:

— Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązany będzie przedstawić dokumenty wskazane w sekcji III.1.1 odnoszące się do tych podmiotów,

— w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

— w zakresie części IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – Kryteria kwalifikacji, sekcja α – Wykonawca może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie wypełniać dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór oświadczenia zostanie opublikowany przez Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

5. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Wykonawca składa ofertę według formularza oferty będącego częścią SIWZ w postaci elektronicznej, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z poniższymi wymogami SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020