Roboty budowlane - 326073-2019

12/07/2019    S133

Polska-Sosnowiec: Roboty malarskie

2019/S 133-326073

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec — reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960777
Faks: +48 322960581
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.um.sosnowiec.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowanie i remont pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu w celu zmiany sposobu użytkowania

Numer referencyjny: WZP.271.1.78.2019.JS
II.1.2)Główny kod CPV
45442100 Roboty malarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:Przygotowanie i remont pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu w celu zmiany sposobu użytkowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45262512 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
31311000 Podłączenia energetyczne
45432120 Instalowanie nawierzchni podłogowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
II.2.4)Opis zamówienia:

1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonywane będą roboty budowlane polegające między innymi na: rozebraniu ścianek działowych, naprawie tynków, wymianie drzwi i podłóg oraz naprawie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót, który należy traktować wyłącznie jako poglądowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na: pracach wyburzeniowych, murarskich i tynkarskich.

4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu okresu gwarancji na Przedmiot umowy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 110-267223
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Przygotowanie i remont pomieszczeń w budynku przy al. Zwycięstwa 12A w Sosnowcu w celu zmiany sposobu użytkowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1.1. w pkt 8.1. Rozdz. IX SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. pkt 8.2. – 8.3. i 8.5. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 i pkt 9.2 lit. b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9.2 lit. a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.1, SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 9.1, SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 11 Rozdz. IX SIWZ zdanie pierwsze stosuje się.

4. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 1 300,00,00 PLN.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w niniejszym ust. za pomocą Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych. Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych — Sekretariat Departamentu Odwoławczego
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Cd. z sekcji VI.3)

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

9.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

8.1. nie podlegają wykluczeniu; ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

9.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu.

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.– 8.7.Rozdz. IX SIWZ odnośnie tego podmiotu.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 7 oraz w pkt 8.1. – 8.7. SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 8.8. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

12. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

13.1. ceny brutto (waga 60 %),

13.2. długość okresu gwarancji na Przedmiot umowy (waga 20 %),

13.3. wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy (waga 20 %) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami), Zamawiający unieważnił niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3” ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania.

Pismem z dnia 2.7.2019 r. oferta złożona przez Wykonawcę: Altum – Łukasz Lempart ul. Adama Mickiewicza 29/5, 41-902 Bytom — została odrzucona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. Tym samym w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w związku z powyższym postępowanie unieważniono.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2019