Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 326547-2017

19/08/2017    S158

Franţa-Valenciennes: Studiu privind arhitectura echipamentelor de radiocomunicații de la bord

2017/S 158-326547

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq
Localitate: Valenciennes
Cod NUTS: FRE11 Not specified
Cod poștal: 59300
Țară: Franţa
Persoană de contact: Mr Thomas Borriello
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.era.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: căi ferate.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind arhitectura echipamentelor de radiocomunicații de la bord.

Număr de referinţă: ERA 2017 31 OP.
II.1.2)Cod CPV principal
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Principalul obiectiv al studiului este de a furniza informații și concluzii privind cele mai potrivite opțiuni pentru concepte de arhitectură de sisteme de comunicații de la bord, care ar putea oferi suficientă flexibilitate pentru a sprijini nevoile actualilor și viitorilor utilizatori, cu scopul de a permite modificări legate de alte tehnologii radio, frecvențe radio și aplicații pe parcursul duratei lor de viață – aproximativ între 2020 și 2040 –, cu costuri scăzute pentru activități de actualizare. Prin urmare, nu numai arhitectura componentelor software, ci și arhitectura componentelor hardware trebuie să fie examinată. O atenție deosebită trebuie să fie acordată susținerii aplicațiilor radio care sunt în prezent obligatorii în STI CCS.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FRE11 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Principalul obiectiv al studiului este de a furniza informații și concluzii privind cele mai potrivite opțiuni pentru concepte de arhitectură de sisteme de comunicații de la bord, care ar putea oferi suficientă flexibilitate pentru a sprijini nevoile actualilor și viitorilor utilizatori, cu scopul de a permite modificări legate de alte tehnologii radio, frecvențe radio și aplicații pe parcursul duratei lor de viață – aproximativ între 2020 și 2040 –, cu costuri scăzute pentru activități de actualizare. Prin urmare, nu numai arhitectura componentelor software, ci și arhitectura componentelor hardware trebuie să fie examinată. O atenție deosebită trebuie să fie acordată susținerii aplicațiilor radio care sunt în prezent obligatorii în STI CCS.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 11
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/09/2017
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/09/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Sediul agenției.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea dosarul licitației.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2017