Dostawy - 326976-2021

29/06/2021    S123

Szwecja-Åkersberga: Pompy

2021/S 123-326976

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Roslagsvatten Aktiebolag
Krajowy numer identyfikacyjny: 556142-2394
Miejscowość: Åkersberga
Kod NUTS: SE110 Stockholms län
Kod pocztowy: 184 86
Państwo: Szwecja
Osoba do kontaktów: Tinta Nystedt
E-mail: tinta@tijab.onmicrosoft.com
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.roslagsvatten.se
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ramavtal för pumpar

Numer referencyjny: 520476
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Roslagsvatten inbjuder leverantörer att lämna anbud i ramavtal för pumpar.

Upphandlingen avser leverans av nya pumpar.

Montage av pumpar, utbildning gällande underhåll/handhavande av pumpar tillika reservdelar ska kunna beställas inom avtalets ramar

Pumpar som ingår i upphandlingen är indelade i två olika kategorier:

Rotordynamiska pumpar.

Förträngningspumpar.

Anbudsgivare kan buda på en eller flera kategorier.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31681200 Pompy elektryczne
42120000 Pompy i sprężarki
42122000 Pompy
42122130 Pompy wodne
42122220 Pompy ściekowe
42122300 Wentylatory ciśnieniowe do cieczy
42122440 Pompy obrotowe
42124000 Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników
42124230 Części obrotowych pomp wyporowo-tłokowych
43134100 Pompy zanurzeniowe
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SE110 Stockholms län
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Åkersberga

II.2.4)Opis zamówienia:

Roslagsvatten inbjuder leverantörer att lämna anbud i ramavtal för pumpar.

Upphandlingen avser leverans av nya pumpar.

Montage av pumpar, utbildning gällande underhåll/handhavande av pumpar tillika reservdelar ska kunna beställas inom avtalets ramar

Pumpar som ingår i upphandlingen är indelade i två olika kategorier:

Rotordynamiska pumpar.

Förträngningspumpar.

Anbudsgivare kan buda på en eller flera kategorier.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Förlängning av kontraktstid upp till totalt 5 år

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 090-234186
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Motivering för avbrytande

Inga giltiga anbud

Mercell annons: https://opic.com/id/afjumdimjs

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Förvaltningsrätten
Miejscowość: Stockholm
Państwo: Szwecja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2021