Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 327162-2014

Wyświetl widok skrócony

27/09/2014    S186

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2014/S 186-327162

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Ekoenergia Silesia S.A.
Adres pocztowy: ul. Żeliwna 38
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-599
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Hejduk
E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl
Tel.: +48 322208071
Faks: +48 322208071

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ekoenergiasilesia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Prawa Handlowego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: modernizacja cieplnych systemów energetycznych, zarządzanie gospodarką cieplno – energetyczną oraz optymalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie remontu powierzchni biurowych na kondygnacji I pietra i powierzchni magazynowych w piwnicy w budynku zlokalizowanego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.

Kod NUTS PL22A Katowicki

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu powierzchni biurowych na kondygnacji I pietra i powierzchni magazynowych w piwnicy w budynku zlokalizowanego, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. im.:
1) część 1: modernizacja pomieszczeń I piętra,
2) część 2: modernizacja pomieszczeń w piwnicy
3) część 3: dostawa i montaż klimatyzacji na parterze budynku.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez: Generalny Realizator Inwestycji Budowlanych Sp. z o.o. , ul. Mieszczańska 19 Lu1, 30-313 Kraków, która stanowi załączniki do SIWZ, w tym:
1) Projekt wykonawczy pn. „Remont, powierzchni biurowych na kondygnacji I piętra i powierzchni magazynowych w piwnicy budynku lokalizowanego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach na działkach nr 69/5,70/5,71/7,72/6,73/6 obr. Śródmieście Załęże” (tom I i II) – załącznik nr 5 do SIWZ,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pn. „Remont, powierzchni biurowych na kondygnacji I piętra i powierzchni magazynowych w piwnicy budynku lokalizowanego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach na działkach nr 69/5,70/5,71/7,72/6,73/6 obr. Śródmieście Załęże” - załącznik nr 6 do SIWZ,
3) Przedmiar robót budowlanych (instalacje niskoprądowe zakres pod klucz) - załącznik nr 7 do SIWZ;
4) Przedmiar robót budowlanych (Instalacja C.O.) - załącznik nr 8 do SIWZ;
5) Przedmiar robót budowlanych (Instalacje sanitarne i elektryczne) - załącznik nr 9 do SIWZ;
6) Przedmiar robót budowlanych (Wentylacja i Klimatyzacja I piętra i przyziemia) - załącznik nr 10 do SIWZ;
7) Przedmiar robót budowlanych (Instalacja wod-kan) - załącznik nr 11 do SIWZ;
8) Przedmiar robót budowlanych (Remont - roboty budowlane - Stan deweloperski) - załącznik nr 12 do SIWZ;
9) Przedmiar robót budowlanych (I piętro i piwnice) - załącznik nr 13 do SIWZ.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania - część 3: dostawa i montaż klimatyzacji na parterze budynku, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość trzeciej części i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie względem Zamawiającego.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 84 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), zgodnie ze wskazaniem pkt 4 rozdz. 3 SIWZ.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie ze wskazaniem pkt 16 rozdz. 4 SIWZ.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków własnych Zamawiającego.
2. Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) będzie wynagrodzenie ryczałtowe obliczone przez Wykonawcę na postawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1.3 rozdziału 2 SIWZ. Ponadto do wyceny należy uwzględnić opis przedmiotu zamówienia wskazany w pkt 1 rodz. 2 SIWZ oraz zapisy załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy).
3. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum lub spółka cywilna. Do takiego Wykonawcy będą miały zastosowanie zapisy pkt 3 rozdz. 3 SIWZ.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy: 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę zapewni sprawowanie kierownictwa robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wykonawcze do prowadzenia prac w wymaganej branży.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie zarządzanym przez Zamawiającego.
4. Umożliwia się dokonanie wizji lokalnej miejsca robót, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Wizję lokalną można przeprowadzić do 5 dni przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
5. Termin rozstrzygnięcia postępowania: do 17.10.2014.
6. Termin zawarcia umowy: do 24.10.2014.
7. Zamówienie składa się z 3 części wyszczególnionych w pkt 1.2 rozdz. 2 SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oznacza to, że Wykonawca nie może złożyć oferty na dowolnie wybraną część. Każda części postępowania będzie rozpatrywana łącznie w ramach jednego zadania.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania wyszczególnionego w pkt 1.2.3 rozdz. 2 SWIZ, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość trzeciej części i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie względem Zamawiającego.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie nazwy i adresu Podwykonawcy.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu stawiane Wykonawcom
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni:
1.1.1. którzy na rzecz Zamawiającego nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie,
1.1.2. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego,
1.1.3. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
1.2. Z postępowania zostaną wykluczeni również Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków dotyczących:
1.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie,
1.2.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1.2.2.1. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa (2) zadania (roboty budowlane), zrealizowane w ramach odrębnych umów, polegające na wykonaniu remontu obiektu biurowego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN netto – każde zadanie.
1.2.2.2. W celu potwierdzenia dysponowania potencjałem technicznym, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie,
1.2.2.3. W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie,
1.2.3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie.
2. Wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu
2.1. Na potwierdzenie braku spełniania przesłanek wykluczenia określonych powyżej w pkt 1.1, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
2.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
2.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 1.1.2 wyszczególniony powyżej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego przedmiotu zamówienia musi przedstawić odrębnie dokumenty wymienione powyżej w pkt 2.1.1 - 2.1.2.
2.3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.5. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego powyżej w pkt 1.2, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
2.5.1. W zakresie warunku, o którym mowa powyżej w pkt 1.2.1 , 1.2.2.2 , 1.2.2.3 , 1.2.3:
2.5.1.1. Wymaga się przedłożenia Oświadczenie o Wykonawcy - wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
2.5.2. W zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt 1.2.2:
2.5.2.1. Wymaga się przedłożenia wykazu wykonanych robót budowlanych, w którym należy wykazać wykonanie co najmniej dwóch (2) zadań w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających wymaganiom wynikającym z powyższego pkt 1.2.2.1, z podaniem ich rodzaju (należy wskazać zakres wykonanych robót objętych daną umową) oraz daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Treść wykazu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego powyżej w pkt 1.2.2.1,
2.5.2.2.Wymaga się przedłożenia (w zakresie każdego wykazanego w wykazie zadania) dokumentu potwierdzającego przez Inwestora (Odbiorcy robót budowlanych), że zadanie wskazane w wykazie wykonanych robót budowlanych zostało wykonane należycie, w tym zostało wykonane terminowo (np. referencja, poświadczenie, protokół obioru końcowego robót).
2.6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania niniejszego ogłoszenie o zamówieniu . Jeżeli w dniu opublikowania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
2.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.

2.8. Załączniki do SIWZ dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.ekoenergiasilesia.pl),

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RPO1/13/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.10.2014 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 24.10.2014
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.10.2014 - 11:00

Miejscowość:

ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice (pok. nr 2/02).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja ds. zamówień, wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie SIWZ oraz Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Ekoenergia Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej Regulaminem). Regulamin i SIWZ dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.ekoenergiasilesia.pl. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Termin rozstrzygnięcia postępowania do 17.10.2014.
3. Termin zawarcia umowy do 24.10.2014.
4. Zamawiający może przedłużyć termin na rozstrzygnięcie postępowania lub podpisania umowy, zawiadamiając o tym Wykonawców:

4.1. przed otwarciem ofert: na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ (http://www.ekoenergiasilesia.pl),

4.2. po otwarciu ofert: pocztą elektroniczną, wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty.
5. Po złożeniu oferty, przedłużenie terminów wskazanych w pkt 3 i 4 powyżej ponad dzień 24.10.2014 r. pociąga za sobą konieczność przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe wniesienia nowego wadium na przedłużony okres, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania bez zatrzymania przez Zamawiającego wadium Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie.
6. Zamawiający dopuszcza oferty zawierające inne równoważne, rozwiązania materiałowe/sprzętowe niż przyjęte w SIWZ, spełniające wymagania wszystkich parametrów technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, wyszczególnionej w pkt 1.3 rozdz. 2 SIWZ.
7. Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
7.1.. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferta,
7.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
7.3. Dokumenty wymienione w pkt 2 rozdz. 3 SIWZ,
7.4. Dokument wadium, o którym mowa w pkt 4.5 rozdz. 3 SIWZ,
7.5. Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej.
8. Unieważnienie postępowania
8.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
8.1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
8.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
8.1.3. w przypadkach, o których mowa w § 31 ust. 4 Regulaminu, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
8.1.4. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
8.1.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
8.2. Niezależnie od innych przepisów Regulaminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki Ochrony Prawnej
1. Wykonawca ma prawo do złożenia pisemnego odwołania, za pośrednictwem Kierownika Zamawiającego do Rady Nadzorczej Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z Regulaminem lub SIWZ czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany.
3. W odwołaniu należy wskazać wszystkie fakty i okoliczności, jak również dowody na ich poparcie, dotyczące naruszeń uzasadniających wniesienie odwołania.
4. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, a następnie przesyła jego rozstrzygnięcie odwołującemu w formie pisemnej.
5. Rada Nadzorcza rozpatrując odwołanie może stwierdzić naruszenie postanowień Regulaminu lub SIWZ i umorzyć postępowanie o udzielenie zamówienia.
6. Rozstrzygnięcie Rady Nadzorczej jest ostateczne.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2014