Gradnje - 327282-2015

Prikaži skrčeni pogled

18/09/2015    S181

Belgija-Bruselj: Povabilo k oddaji ponudbe št. 06D20/2015/M041 – Prenova pralnice na etaži -2 stavbe Altiero Spinelli

2015/S 181-327282

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
V roke: Enota za pogodbe in javna naročila
E-pošta: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://europarl.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1036

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Povabilo k oddaji ponudbe št. 06D20/2015/M041 – Prenova pralnice na etaži -2 stavbe Altiero Spinelli.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Gradnje
Izvedba
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Bruselj.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Dela v zvezi s prenovo pralnice na etaži -2 stavbe Altiero Spinelli.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

45000000 Gradbena dela

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
v dneh: 120 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Nepreklicno in brezpogojno jamstvo, izplačljivo ob prvi zahtevi, v višini 10 % skupne cene naročila, kot je to opredeljeno v določbah člena I.3(1) naročila, je treba zagotoviti pred predložitvijo prvega zahtevka za plačilo. To jamstvo je treba dokazati z garancijskim pismom, ki ga izda banka, finančna institucija ali tretja stranka, ki jo odobri računovodja Evropskega parlamenta.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Plačila za izvajanje naročila bodo izvedena v 60 koledarskih dneh od datuma prejema zahtevka za plačilo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Sodelovanje v javnem razpisu je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe ter javne organe, ki spadajo v okvir pogodb – zlasti tiste iz države članice Evropske unije – in za vse pravne in fizične osebe ter javne organe držav nečlanic, ki so z Evropsko unijo sklenile poseben sporazum na področju javnega naročanja, pod pogoji, določenimi v omenjenem sporazumu.
Ponudbe lahko oddajo skupine gospodarskih subjektov, če je zagotovljena solidarna odgovornost vseh članov. To lahko vključuje subjekt z ali brez pravne osebnosti: konzorcij, zasebni sporazum ali katero koli drugo ustrezno obliko sodelovanja. Evropski parlament si pridržuje pravico, da od skupine, kateri bo oddano naročilo, pred podpisom pogodbe zahteva prevzem specifične pravne oblike, v primeru da je to potrebno za zadovoljivo izvedbo naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opozorilo glede meril za izključitev – člena 106 in 107 finančne uredbe:
Člen 106:
1. kandidati bodo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključeni, če:
(a) so v stečaju, likvidaciji ali pod upravo sodišča, so vstopili v poravnavo z upniki, so začasno ustavili poslovne dejavnosti, so v postopkih v zvezi z navedenimi zadevami ali so v kakršnem koli drugem analognem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalni zakonodaji ali predpisih;
(b) so bili, ali osebe s pooblastili za zastopanje, odločanje ali nadzor nad njimi, pravnomočno obsojeni s strani pristojnega organa države članice za prekršek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;
(c) so bili spoznani za krive resne kršitve poklicnih pravil, dokazane na kakršen koli način, ki ga naročnik lahko upraviči, vključno z odločitvami Evropske investicijske banke in mednarodnih organizacij;
(d) niso izpolnili svojih obveznosti v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost ali plačevanjem davkov, skladno z zakonskimi določbami države, v kateri so ustanovljeni, ali države naročnika ali države, v kateri bo izvedeno naročilo;
(e) so bili, ali osebe s pooblastili za zastopanje, odločanje ali nadzor nad njimi, pravnomočno obsojeni za goljufijo, korupcijo, sodelovanje v kriminalni organizaciji, pranje denarja ali za kakršno koli drugo, finančnim interesom Unije škodljivo, nezakonito dejavnost;
(f) so trenutno predmet upravne kazni, navedene v členu 109(1).
Točke (a)–(d) prvega pododstavka ne veljajo v primeru nakupa blaga, pod posebej ugodnimi pogoji, bodisi od dobavitelja, ki namerava dokončno zaključiti poslovne dejavnosti, ali od upravičencev ali likvidatorjev stečaja po dogovoru z upniki ali na podlagi podobnih postopkov v skladu z nacionalno zakonodajo.
Točki (b) in (e) prvega pododstavka se ne uporabljata, če kandidati lahko dokažejo, da so sprejeli ustrezne ukrepe proti osebam, pooblaščenim za zastopanje, odločanje ali nadzor nad njimi, ki so predmet sodbe iz točke (b) ali (e) prvega pododstavka.
(...)
Člen 107:
1. naročilo ne bo oddano kandidatom, ki so v teku postopka naročila:
(a) predmet navzkrižja interesov;
(b) krivi za zavajajoče navedbe v informacijah, ki jih je bilo treba na zahtevo naročnika predložiti kot pogoj za sodelovanje v razpisnem postopku, ali če omenjenih informacij niso priskrbeli;
(c) v 1 od situacij za izključitev, navedenih v členu 106(1), za ta postopek naročila.
(…)
Ponudniki morajo predložiti podporne dokumente, zahtevane v določbah specifikacij.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudniki morajo predložiti podporne dokumente, zahtevane v določbah specifikacij.
Najnižje ravni morebitnih standardov: — ponudniki morajo predložiti dokazilo, da imajo odobritev za razred 6, v skladu z določbami členov 10 in 11 belgijskega kraljevega odloka z dne 26.9.1991 in vsemi dopolnitvami ali enakovredno v državi porekla ponudnika,
— ponudniki morajo predložiti dokazilo, da je njihov letni promet v zadnjih 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu znašal najmanj 4 000 000 EUR brez davkov,
— ponudniki morajo predložiti dokazilo, da so sklenili posebno zavarovanje strokovnega tveganja.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudniki morajo predložiti podporne dokumente, zahtevane v določbah specifikacij.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
— ponudniki morajo predložiti dokazilo, da imajo odobritev za kategorijo D, v skladu z določbami člena 4 belgijskega kraljevega odloka z dne 26.9.1991 in vsemi dopolnitvami ali enakovredno v državi porekla ponudnika,
— ponudniki morajo predložiti dokazilo, da so v zadnjih 3 letih pred datumom objave obvestila o naročilu izvedli najmanj 3 naročila za prenovitvena dela.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
06D20/2015/M041.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
1.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 180 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 10.12.2015 - 9:30

Kraj:

rue Montoyer 70, 1047 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Evropski parlament bo organiziral obisk lokacije dne 28.10.2015 (10:00).
Zbirno mesto bo pri vhodu v akreditacijski center stavbe Altiero Spinelli v Bruslju (glej zemljevid, priložen upravnim določbam).
Udeležita se lahko največ 2 zastopnika na podjetje.

Da bi lahko pripravili vašo prepustnico, vas prosimo, da nam po e-pošti (po možnosti) na naslednji naslov: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

ali po pošti na naslednji naslov:
Evropski parlament, Generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko, Služba za pogodbe in javna naročila, pisarna MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruselj, BELGIJA,
posredujete naslednje informacije vsaj 2 delovna dneva pred obiskom:
— uradno ime podjetja,
— e-poštni naslov podjetja,
— ime, naslov, številka osebne izkaznice in datum rojstva za vse udeležence na obisku.
Vaši zastopniki morajo imeti veljaven osebni dokument.
Opomba: če zgoraj zahtevani podatki niso posredovani pravočasno, lahko varnostne službe Evropskega parlamenta zastopnikom ponudnikov zavrnejo dostop.
Obisk lokacije je obvezen: oddaja ponudbe bo dovoljena samo subjektom, ki se udeležijo obiska lokacije. Podpis v registru udeležencev bo služil kot dokazilo o udeležbi.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke
VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
8.9.2015