Roboty budowlane - 327624-2021

30/06/2021    S124

Belgia-Antwerpia: Przepompowywanie

2021/S 124-327624

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 107-278508)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Krajowy numer identyfikacyjny: 0316.380.841_17200
Adres pocztowy: Thonetlaan 102, bus 2
Miejscowość: Antwerpen
Kod NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Kod pocztowy: 2050
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: ing. Virginie Debuck
E-mail: virginie.debuck@mow.vlaanderen.be
Tel.: +32 476590471
Faks: +32 32312062
Adresy internetowe:
Główny adres: www.maritiemetoegang.be
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412487

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Duurzame onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen

Numer referencyjny: Maritieme Toegang-MT/02036-F02_1
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 107-278508

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Toevoeging "mt02036 rechtzettingsbericht n.a.v. informatievergadering d.d. 230621.pdf" & "bijlage 11 AMT-G 6230 - KGT Waterdieptes.pdf".