Usługi - 327975-2016

22/09/2016    S183

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o działalność informacyjno-komunikacyjną związaną ze zintegrowaną polityką morską oraz wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej

2016/S 183-327975

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Directorate F – Resources
Adres pocztowy: J-99
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Dora Correia – Acting Director
E-mail: mare-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Rogier 16
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/EASME
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Adres pocztowy: Odriozola Building, Avenida García Barbón, 4
Miejscowość: Vigo (Pontevedra)
Kod NUTS: ES ESPAÑA
Kod pocztowy: 36201
Państwo: Hiszpania
E-mail: cei201302@efca.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efca.europa.eu
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1883
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o działalność informacyjno-komunikacyjną związaną ze zintegrowaną polityką morską oraz wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej

Numer referencyjny: MARE/2016/11.
II.1.2)Główny kod CPV
77700000 Usługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem umowy ramowej jest pomoc w wyjaśnieniu, promowaniu, wdrażaniu i formułowaniu zintegrowanej polityki morskiej i WPRyb oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat celów, zagadnień i inicjatyw związanych z tymi obszarami. Niniejsza umowa ramowa o usługi obejmie też usługi na rzecz Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) i Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (EFCA).

Zaproszenie do składania ofert obejmuje następujące zadania i usługi:

A) zaprojektowanie, wdrożenie i monitorowanie kampanii informacyjno-komunikacyjnych;

B) zadania redakcyjne, tworzenie treści i opracowywanie materiałów komunikacyjnych oraz zarządzanie bazami danych służącymi do rozpowszechniania materiałów informacyjnych i do innych celów;

C) usługi audiowizualne;

D) wsparcie komunikacji cyfrowej i działalności w sieci;

E) organizację udziału w wydarzeniach i targach;

F) wsparcie relacji z mediami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 14 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Opis zamówienia:

Komisja Europejska, reprezentowana do celów niniejszego zaproszenia do składania ofert przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, zamierza zawrzeć wielokrotną umowę ramową o usługi w systemie kaskadowym w zakresie działalności informacyjno-komunikacyjnej związanej ze zintegrowaną polityką morską oraz wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb) Unii Europejskiej. Wielokrotna umowę ramowa o usługi w systemie kaskadowym zostanie zawarta z nie więcej niż 2 oferentami, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy, począwszy od dnia jej podpisania przez ostatnią z umawiających się stron, z maksymalnie 3 automatycznymi wznowieniami, każde na okres 12 miesięcy, tzn. do maksymalnego okresu obowiązywania wynoszącego 48 miesięcy, chyba że jedna ze stron złoży pisemne wypowiedzenie.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb), zintegrowana polityka morska oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/11/2016
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2016
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

publiczne otwarcie ofert odbędzie się pod następującym adresem: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, rue Joseph II 99, 1040 Brussels (metro station: Maelbeek/Maalbeek), BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

podczas otwarcia ofert może być obecnych maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta, jak podano wyżej. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 3 dni robocze przed terminem otwarcia ofert przekazać je na adres: mare-tenders@ec.europa.eu W przypadku niedotrzymania powyższego wymogu instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do swojej siedziby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2016