Roboty budowlane - 328108-2019

12/07/2019    S133

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2019/S 133-328108

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwikjarocin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanal. ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie - Etap II

Numer referencyjny: POIS/P/8/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie Etapu II.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 42 030 668.14 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45247100 Roboty w zakresie budowy dróg wodnych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) budowę:

a) sieci wodociągowej o długości ok. 4 118 mb,

b) odcinków bocznych przyłączy wodociągowych w pasach drogowych, o długości ok. 1 800 mb (ok. 225 szt.),

c) odcinków bocznych przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym, o długości ok. 900 mb,

d) sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 441 mb

e) odcinków bocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, o długości ok. 1 688 mb (ok. 211 szt.),

f) sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 2 988,5 mb,

g) odcinków bocznych przyłączy kanalizacji deszczowej (do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych, o długości ok. 896 mb (ok. 112 szt.),

h) odcinków bocznych przykanalików kanalizacji deszczowej (do wpustów deszczowych) w pasach drogowych, o długości ok. 694 mb,

2) likwidację:

a) sieci wodociągowej o długości ok. 4 118 mb poprzez zamulenie,

b) odcinków przyłączy wodociągowych w pasach drogowych, o długości ok. 1 800 mb (ok. 225 szt.),

c) odcinków przyłączy wodociągowych do likwidacji poza pasem drogowym o długości ok. 900,00 mb,

d) sieci kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej o długości ok. 3 676 mb poprzez zamulenie,

e) odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej w pasach drogowych, o długości ok. 1 688 mb (ok. 211 szt.),

3) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego.

Zakres rzeczowy sieci wodociągowej wraz przyłączami jest tożsamy z zakresem sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i deszczowej z przyłączami.

W załączonej do PFU koncepcji kanalizacji deszczowej zawarte są warianty wykonania kanalizacji deszczowej. Zamawiający wskazuje, że do zaprojektowania i wybudowania Wykonawca ma wykorzystać wariant nr 5.

Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli.

Zgodnie ze stanowiskiem zarządcy dróg gminnych, Zamawiający z obszaru realizacji projektu wyłącza odtworzenie nawierzchni następujących ulic: Rynek, Gołębia, Wyszyńskiego, Kościelna i Św. Ducha (na odcinku od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego) – odtworzenia nawierzchni tych ulic nie wchodzą w zakres zamówienia.

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zakresu budowy infrastruktury drogowej zostały wskazane miejsca parkingowe, które planowano wykonać z kostki granitowej ciętej 15 x 15 cm. Na wniosek zarządcy dróg gminnych, Zamawiający wprowadza zmiany do PFU dla zakresu budowy infrastruktury drogowej, tj. wszystkie miejsca parkingowe planowane do wykonania z kostki granitowej ciętej 15 x 15 cm mają być wykonane z kostki granitowej surowo łupanej o wym. 8 x 11 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie Etapu II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (DK) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta Branży Sanitarnej (DPS) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji (TG) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0174/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 191-432640
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanal. ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie - Etap II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/06/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud S.A.
Adres pocztowy: Golina, ul. Asfaltowa 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@drobudjarocin.pl
Tel.: +48 627473018
Faks: +48 627477316

Adres internetowy: www.drobudjarocin.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wuprinż S.A.
Adres pocztowy: ul. Straży Ludowej 35
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-465
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 42 030 668.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 85 892 921.73 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Przewierty, dokumentacja projektowa, część robót budowlano-montażowych, zabezpieczenie wykopu, renowacja cieku, roboty melioracyjne, sieć wodociągowa, roboty brukarskie.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamówienie realizowane jest w częściach, a każda z tych części stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach dwóch postępowań: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap I” i „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – Etap II”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 - 186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480

Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2019