Usługi - 32913-2019

23/01/2019    S16

Belgia-Bruksela: Opracowanie protokołu badawczego dotyczącego badań regulacyjnych w celu określenia substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w systemach biotycznych

2019/S 016-032913

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie protokołu badawczego dotyczącego badań regulacyjnych w celu określenia substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w systemach biotycznych

Numer referencyjny: ENV.B.2/ETU/2018/0009
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego badania jest opracowanie protokołu lub protokołów badań dotyczących zaburzeń gospodarki hormonalnej u kręgowców innych niż ssaki lub bezkręgowców w celu lepszej identyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w systemach biotycznych, tj. punktów końcowych w ocenie zagrożeń dla środowiska o istotnym znaczeniu z regulacyjnego punktu widzenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa.

Pojedyncze umowa na badania na okres 25 miesięcy, bez możliwości odnowienia, o budżecie w wysokości 400 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 15
Cena - Waga: 50/50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga: niniejsze ogłoszenie zostało uprzednio opublikowane jako wstępne ogłoszenie informacyjne Dz. U. S 2018 056 — 123139 z 21.3.2018 r. pod tytułem „Wsparcie w tworzeniu protokołu badawczego z testów nad zaburzającym gospodarkę hormonalną wpływem substancji chemicznych na systemy biotyczne i zdrowie ludzkie”, o budżecie wynoszącym 500 000 EUR.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 105-238732
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 070203/2018/794670/ETU/ENV.B2
Nazwa:

Opracowanie protokołu badawczego dotyczącego badań regulacyjnych w celu określenia substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w systemach biotycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Universität Heidelberg (leader)
Adres pocztowy: Seminarstrasse 2
Miejscowość: Heidelberg
Kod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kod pocztowy: 69117
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: University of Southern Denmark
Adres pocztowy: Campusvej 55
Miejscowość: Odense
Kod NUTS: DK DANMARK
Kod pocztowy: 5230
Państwo: Dania
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Universiteit Antwerpen
Adres pocztowy: Prinsstraat 13
Miejscowość: Antwerpen
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 2000
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 400 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 400 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2019