Dostawy - 329370-2017

22/08/2017    S159    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Skierniewice: Materiały medyczne

2017/S 159-329370

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach im. Stanisława Rybickiego
ul. Rybickiego 1
Osoba do kontaktów: Ewa Konopka
96-100 Skierniewice
Polska
Tel.: +48 468340821
E-mail: e.konopka@wsz-skier.pl
Faks: +48 468340821

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wsz-skier.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego uzytku II.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96- 100 Skierniewice – Magazyn Medyczny.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia będzie dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku przez okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy przetargowej z wyłonionym Wykonawcą – zamówienie podzielone jest na 37 pakietów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i wartości zamówienia przekraczającej kwoty ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r., poz.2164 z póź. zm.).
Szacunkowa wartość bez VAT: 878 614,10 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłaty wadium w następujących kwotach
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w łącznej kwocie (wszystkie zadania/części): 17 680 ,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych )
2. Na poszczególne części zamówienia jak niżej:
Pakiet 1 – 1 447,00 PLN ( jeden tysiąc czterysta czterdzieści siedem złotych)
Pakiet 2 – 380,00 PLN ( trzysta osiemdziesiąt złotych )
Pakiet 3 – 1 161,00 PLN ( jeden tysiąc sto sześćdziesiąt jeden złoty)
Pakiet 4 – 355,00 PLN ( trzysta pięćdziesiąt pięć złotych)
Pakiet 5 – 64,00 PLN ( sześćdziesiąt cztery złote)
Pakiet 6 – 485,00 PLN ( czterysta osiemdziesiąt pięć złotych)
Pakiet 7 – 32,00 PLN ( trzydzieści dwa złote)
Pakiet 8 – 207,00 PLN ( dwieście siedem złotych)
Pakiet 9 – 195,00 PLN ( sto dziewięćdziesiąt pięć złotych)
Pakiet 10 – 11,00 PLN ( jedenaście złotych)
Pakiet 11 – 30,00 PLN ( trzydzieści złotych)
Pakiet 12 – 465,00 PLN ( czterysta sześćdziesiąt pięć złotych)
Pakiet 13 – 1 135,00 PLN ( jeden tysiąc sto trzydzieści pięć złotych)
Pakiet 14 – 32,00 PLN ( trzydzieści dwa złote)
Pakiet 15 – 210,00 PLN ( dwieście dziesięć złotych)
Pakiet 16 – 26,00 PLN ( dwadzieścia sześć złotych)
Pakiet 17 – 2 964,00 PLN ( dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote)
Pakiet 18 – 4 911,00 PLN ( cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych)
Pakiet 19 – 522,00 PLN ( pięćset dwadzieścia dwa złote)
Pakiet 20 – 184,00 PLN ( sto osiemdziesiąt cztery złote)
Pakiet 21 – 15,00 PLN ( piętnaście złotych)
Pakiet 22 – 21,00 PLN ( dwadzieścia jeden złotych)
Pakiet 23 – 47,00 PLN ( czterdzieści siedem złotych)
Pakiet 24 – 260,00 PLN ( dwieście sześćdziesiąt złotych)
Pakiet 25 – 274,00 PLN ( dwieście siedemdziesiąt cztery złote)
Pakiet 26 – 12,00 PLN ( dwanaście złotych)
Pakiet 27 – 14,00 PLN ( czternaście złotych)
Pakiet 28 – 56,00 PLN ( pięćdziesiąt sześć złotych)
Pakiet 29 – 709,00 PLN ( siedemset dziewięć złotych)
Pakiet 30 – 7,00 PLN ( siedem złotych)
Pakiet 31 – 135,00 PLN ( sto trzydzieści pięć złotych)
Pakiet 32 – 273,00 PLN ( dwieście siedemdziesiąt trzy złote)
Pakiet 33 – 54,00 PLN ( pięćdziesiąt cztery złote)
Pakiet 34 – 35,00 PLN ( trzydzieści pięć złotych)
Pakiet 35 – 507,00 PLN ( pięćset siedem złotych)
Pakiet 36 – 395,00 PLN ( trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych)
Pakiet 37 – 50,00 PLN ( pięćdziesiąt złotych)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca wnosi wadium w wysokości odpowiadającej częścią przetargowym, na które składa ofertę.
5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powołuje się na numer referencyjny nadany niniejszemu zamówieniu tj.: ……………………………………………………….
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu,
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) Gwarancjach bankowych,
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek:
Bank Zachodni WBK 54 1500 1689 1216 8002 4822 0000 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg nieograniczony: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku II .”
8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający za prawidłowy termin jego wniesienia uznaje datę wpływu na konto Zamawiającego do terminu wyznaczonego na składanie ofert (dzień oraz godzina), a nie datę dokonania polecenia przelewu.
9. Wykonawca załącza do oferty kserokopię dokonania przelewu.
10. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument w formie oryginału należy złożyć w osobnej kopercie /dołączonej do składanej oferty.
11. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
12. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia musi obejmować, co najmniej cały okres związania z ofertą, o którym mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania z ofertą należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zapisami zawartymi w art. 46 ustawy Pzp.
15. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności (nie mniej niż 60 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje spełnienia tego warunku.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje spełnienia tego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje spełnienia tego warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Czas dostawy. Waga 20

3. Czas realizacji reklamacji. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSZ.DZP.261.1.15.2017 EK
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 044-081248 z dnia 3.3.2017

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.9.2017 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.9.2017 - 10:00

Miejscowość:

96- 100 Skierniewice ul. Rybickiego 1 – Świetlica Szpitalna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 24aa ust 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
. Oświadczenie o grupie kapitałowej
a). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 184 ze zm.,). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 SIWZ.
b). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
c). W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienia publiczne, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólne ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
d). Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno być złożone w oryginale, a dowody w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).
e). Oświadczenie i / lub dowody w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp.
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do używania i obrotu na terenie RP oraz posiada aktualne dokumenty dopuszczające zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Wykonawca wraz z ofertą złoży wymagane oświadczenia w.g wzoru załącznik nr 3 i 4
Wykonawca jednocześnie oświadczy ,że na wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia w szczególności: świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, certyfikaty itp. Oferowane produkty muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od dostarczenia asortymentu do Zamawiającego, co Wykonawca również potwierdzi w oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i 4 do SIWZ
2. Dokumenty o których mowa w pkt.1 stwierdzające dopuszczenie do stosowania przedmiotu zamówienia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych należy złożyć na wezwanie Zamawiającego nie później, niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania (w dowolnej formie – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem dostaw na zasadach określonych w art. 142 ust. 5 i 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach
a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
d zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
2. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a-d strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem oraz stosownymi dowodami, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku, gdyby realizacja umowy po zmianie cen była nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą ceny dotychczasowe, za wyjątkiem cen wynikających ze wzrostu stawek podatku VAT).
3.Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw cząstkowych.
4. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 lit c i d.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
a/ zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
— nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
— wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
— w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
— w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną
b/ wprowadzenia na rynek nowego, tańszego produktu równoważnego. Wówczas Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego w ofercie asortymentu medycznego na nowy, tańszy produkt równoważny, a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej
3. Strony dopuszczają inne łączne zmiany istotnych postanowień umowy/umowy ramowej również jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
a) Konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.
4. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 3 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy odpowiednio BZP lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
5. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
6. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
7. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
a)zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
— zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
— zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
— zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,
— polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
9. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.8.2017