Dostawy - 329992-2017

23/08/2017    S160    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Komputer biurkowy

2017/S 160-329992

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, budynek Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, pokój nr 9
Kraków
31-155
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Błażej
Tel.: +48 126282647
E-mail: zampub@pk.edu.pl
Faks: +48 126282072
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pk.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=322&lang=pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biblioteki Politechniki Krakowskiej.

Numer referencyjny: KA-2/077/2017
II.1.2)Główny kod CPV
30213300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i serwera na potrzeby Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Zadanie częściowe nr 1: Komputery – 8 szt. Zadanie częściowe nr 2: Monitory 24” – 6 szt. Zadanie częściowe nr 3: Serwer NAS rack 19” (bez dysków) – 1 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 62 170.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputery – 8 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Politechniki Krakowskiej, bud. 10-22, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów – 8 szt. dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki realizacji, zawiera również projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 229.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji: do 21 dni od zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitory 24" – 6 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300
38400000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Politechniki Krakowskiej, bud. 10-22, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup monitorów 24" – 6 szt. dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki realizacji, zawiera również projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość/parametry / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 991.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji: do 21 dni od zawarcia umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer NAS rack 19" – 1 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Politechniki Krakowskiej, bud. 10-22, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera NAS rack 19” (bez dysków) – 1 szt. dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki realizacji, zawiera również projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość/parametry / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 950.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji: do 21 dni od zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają wymagania określone w SIWZ. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), wystawiona nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Wstępne ogłoszenie informacyjne.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 073-138863
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2017
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Budynek Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”, pokój nr 9.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III i IV kwartał 2017 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— dla zadania częściowego nr 1: 1 100 PLN

— dla zadania częściowego nr 2: 400 PLN

— dla zadania częściowego nr 3: 200 PLN

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank S.A. 11-10600076-0000321000137340;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z dnia 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:

1) w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału z postępowania. Formularz jednolitego dokumentu należy złożyć w formie pisemnej.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w celu wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), może skorzystać z serwisu ESPD, udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

Uwaga:

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.pk.edu.pl

Instrukcja pobrania oświadczenia:

a) plik xml należy zapisać na dysku,

b) w wyszukiwarce internetowej wpisać adres: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.,

c) wybrać opcję – jestem Wykonawcą,

d) zaimportować plik xml,

e) wypełnić przez serwis ESPD formularz

Uzupełniony formularz wydrukować i podpisać. Serwis ESPD nie archiwizuje plików.

Ponadto, Zamawiający informuje, że na stronach Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełnienia JEDZ. Zaleca się zapoznać z tą instrukcją pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty, o których mowa w pkt 8.2., podpunkt 1, tabela pkt 1 SIWZ (tj, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), dla każdego z podwykonawców odrębnie.

W szczególności oferta winna zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią);

b) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2017