Roboty budowlane - 330258-2021

Submission deadline has been amended by:  341483-2021
02/07/2021    S126

Francja-Saint-Gilles-Croix-de-Vie: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2021/S 126-330258

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Adres pocztowy: ZAE Le Soleil Levant, CS 63669, Givrand
Miejscowość: Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Kod NUTS: FRG05 Vendée
Kod pocztowy: 85806
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Lucie Beynie
E-mail: l.beynie@payssaintgilles.fr
Tel.: +33 251555555
Faks: +33 251542446
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.payssaintgilles.fr
Adres profilu nabywcy: http://www.marches-securises.fr
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Construction du poste de relèvement principal

Numer referencyjny: MP 2021-065
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRG05 Vendée
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021