Usługi - 330652-2020

14/07/2020    S134

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2020/S 134-330652

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 111-269746)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Cyfryzacji
Adres pocztowy: ul. Królewska 27
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ministerstwo Cyfryzacji
E-mail: wzp@mc.gov.pl
Tel.: +48 222455734
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mc.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://mc.bip.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi utrzymania i wsparcia technicznego systemu finansowo-księgowego

Numer referencyjny: BDG-WZP.263.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

1) utrzymania i wsparcia technicznego posiadanego przez Zamawiającego systemu finansowo-księgowego;

2) oraz usługi realizowane na podstawie odrębnych zleceń – do maksymalnej wysokości 1 200 roboczogodzin:

a) asysty merytorycznej;

b) rozbudowy i modyfikacji systemu wraz z ich utrzymaniem:

─ zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający posiada licencje na zintegrowany system Quorum, spółki QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., w zakresie modułów: Kadry, Płace, ARP, Środki Trwałe, FK, ASA, Faktury, ZP, AZF, Qdeklaracje, EIK.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 111-269746

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: