Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 330803-2018

31/07/2018    S145

Hiszpania-Alicante: Zarządzanie wydarzeniami

2018/S 145-330803

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Krajowy numer identyfikacyjny: V-03965324
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie wydarzeniami

Numer referencyjny: AO/014/17
II.1.2)Główny kod CPV
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Podstawowym celem niniejszej umowy ramowej są najwyższej jakości projekty wydarzeń imprez firmowych oraz nienaganna organizacja tychże imprez i wsparcie logistyczne, zapewniające udaną organizację wszystkich wydarzeń pod względem logistycznym.

Wykonawca powinien być w stanie zaspokoić zapotrzebowanie EUIPO na organizację i koordynację wydarzeń, utworzyć sieć partnerów/podwykonawców, którzy zrealizują pakiet zadań w związku z dowolnym wydarzeniem, a także zarządzać tą siecią. Ponadto wykonawca powinien dysponować zasobami na potrzeby EUIPO, takimi jak biuro podróży, usługi kopiowania, sprzątania czy ochrony – szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku II „Specyfikacja techniczna”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, Hiszpania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprócz świadczenia usług operacyjnych, w zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług specjalnych oraz usług wsparcia w zarządzaniu wydarzeniami.

Do usług operacyjnych zaliczają się usługi świadczone regularnie. Zostały one szczegółowo opisane w specyfikacji technicznej. Obejmują one:

— zarządzanie wydarzeniami,

— zarządzanie pomieszczeniami, w których odbywają się posiedzenia i kontrola ich jakości,

— organizacja seminariów online (webinariów),

— zarządzanie własnymi usługami EUIPO.

Usługi szczegółowe, o które może wnioskować EUIPO w ramach niektórych wydarzeń mogą obejmować między innymi:

— projektowanie wydarzeń,

— produkcja i montaż stoisk wystawowych,

— usługi zewnętrznych mówców i moderatorów,

— zewnętrzne usługi gastronomiczne,

— usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego,

— wsparcie administracyjne,

— usługi hostess i hostów,

— wsparcie logistyczne (zapewnienie i wynajem mebli itp.) w lokalizacjach poza siedzibą EUIPO (jeżeli nie jest ono ujęte w cenie wynajmu miejsca, w którym odbędzie się wydarzenie),

— dostawa sprzętu audiowizualnego i systemu głosowania w lokalizacjach poza siedzibą EUIPO i zarządzanie nimi,

— wsparcie techniczne w salach konferencyjnych poza siedzibą EUIPO (jeżeli nie jest ono objęte ceną wynajmu sprzętu),

— sprzątanie w lokalizacjach poza Półwyspem Iberyjskim (jeżeli takie usługi nie są objęte ceną wynajmu miejsca, w którym odbędzie się wydarzenie),

— materiał do transmisji,

— działania związane z wydarzeniem,

— stroje służbowe,

— materiały promocyjne.

Do usług wsparcia zaliczają się działania umożliwiające spełnienie danego żądania lub świadczenie usługi wymaganej przez EUIPO w ramach kompleksowego zarządzania wydarzeniami.

Obejmują one usługi zarządzania gospodarczego i finansowego, usługi konserwacyjne i montażowe, usługi szkoleniowe, usługi doradztwa technicznego oraz inne dodatkowe usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 60
Cena - Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 250-526273
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4020180053
Nazwa:

Zarządzanie wydarzeniami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/06/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pomilio Blumm, S. R. L.
Krajowy numer identyfikacyjny: 01304780685
Adres pocztowy: Via Venezia, 4
Miejscowość: Pescara
Kod NUTS: ITF13 Pescara
Kod pocztowy: 65121
Państwo: Włochy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4020180054
Nazwa:

Zarządzanie wydarzeniami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/07/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gopa Com, S. A.
Krajowy numer identyfikacyjny: BE0462293288
Adres pocztowy: 2 boulevard de la Woluwe
Miejscowość: Bruselas
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1150
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Gopa Comunicación, S. L.
Krajowy numer identyfikacyjny: B54872882
Adres pocztowy: Plaza Gabriel Miro, 15, piso 4A
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kod pocztowy: 03001
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Esatur XXI, S. L.
Krajowy numer identyfikacyjny: B53874145 ESA
Adres pocztowy: C/ Arzobispo Loaces, 3, edificio Esatur
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kod pocztowy: 03003
Państwo: Hiszpania
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 000 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Celem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie wielokrotnej umowy w systemie kaskadowym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburgo
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2018