TED svetainė parengta e. formoms nuo šiandien 2022 11 02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose

Paslaugos - 330937-2014

Pateikti glaustą rodinį

01/10/2014    S188

Belgija-Briuselis: Prekybos tvarumo poveikio vertinimas dėl Ekologiškų paslaugų susitarimo

2014/S 188-330937

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Prekybos generalinis direktoratas, D direktoratas
Adresas: rue de la Loi 200
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Urszula Stepkowska
Kam: Sandra Gallina
El. paštas: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22964117
Faksas: +32 22966036

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Prekybos generalinis direktoratas, D direktoratas
Adresas: CHAR 08/204, rue de la Loi 200
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Urszula Stepkowska
Kam: Sandra Gallina
El. paštas: trade-contracts@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22964117
Faksas: +32 22966036
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: prekybos politika.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Prekybos tvarumo poveikio vertinimas dėl Ekologiškų paslaugų susitarimo.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 11: Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: rangovo ar kitose patalpose, nes analizė bus atliekama surenkant duomenis literatūrai studijuoti ir kt.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Tvarumo poveikio vertinimo tikslas – įvertinti prekybos nuostatas, dėl kurių vyksta derybos, kurios galėtų turėti poveikio ekonominiams, socialiniams, aplinkos ir žmogaus teisių klausimams ES ir šalyse, besiderančiose dėl Ekologiškų paslaugų susitarimo.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79419000 Vertinimo konsultacinės paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Tikimasi, kad sutarties biudžetas, įskaitant visas išlaidas, neviršys 250 000 EUR visu galiojimo laikotarpiu. Tačiau konkurso dalyvis turėtų žinoti, kad sutartis bus paskirta vadovaujantis naudingiausio pasiūlymo nustatymo procedūra, t. y. ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu.
Numatoma vertė be PVM: 250 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Netaikoma.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Nurodyta techninėse užduotyse.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kandidatai arba konkurso dalyviai šalinami iš pirkimo procedūros, jeigu:
a) jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų arba jie yra panašioje padėtyje, susidariusioje dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ar reglamentuose;
b) jie yra pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla, kai sprendimas turi res judicata galią;
c) jie yra kalti padarę rimtą profesinį nusižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias perkančioji organizacija gali pagrįsti;
d) jie yra neįvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsteigti, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;
e) buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl jų sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, žalingos Sąjungos finansiniams interesams;
f) jiems skirta administracinė nuobauda už tai, kad jie pateikė klaidingą informaciją, kurios reikalauja perkančioji organizacija ir kuri yra būtina sąlyga dalyvauti pirkimo procedūroje, arba informacijos nepateikė, arba buvo nustatyta rimtų iš biudžeto finansuojamų sutarčių vykdymo įsipareigojimų pažeidimų.
Sutartys negali būti paskirtos konkurso dalyviams, kurie pirkimo procedūros metu:
a) dalyvauja interesų konflikte;
b) nusižengia iškraipydami informaciją, kurią pateikti perkančiajai organizacijai yra sąlyga dalyvauti sutarties paskyrimo procedūroje, arba šios informacijos nepateikia;
c) yra patekę į vieną iš šalinimo situacijų, minimų šio punkto pradžioje (a–f papunkčiai).
Konkurso dalyviai turi pateikti priesaikos deklaraciją, kad jie nėra nė vienoje iš pirmiau minėtų situacijų.
Priesaikos deklaraciją patvirtinančius įrodymus prieš sutarties pasirašymą privalės pateikti tik tas konkurso dalyvis, kuriam ketinama paskirti sutartį, t. y.:
— dėl a, b ar e punktuose nurodytų atvejų: naujausią teismo protokolo išrašą arba, jei tokio nėra, kilmės ar atvykimo šalies teismo ar administracinės institucijos išduotą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad minėtųjų reikalavimų laikomasi,
— dėl d punkte nurodytų atvejų: naujausią susijusios valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymą. Tuo atveju, kai susijusi valstybė tokių dokumentų ar pažymų neišduoda, juos gali pakeisti priesaika patvirtintas arba, iškilus sunkumams, oficialus suinteresuotosios šalies pareiškimas savo kilmės arba atvykimo šalies teismo arba administracinei institucijai, notarui arba įgaliotai organizacijai.
Atsižvelgiant į šalies, kurioje konkurso dalyvis ar kandidatas yra įsikūręs, valstybinius teisės aktus, dokumentų, susijusių su pirmiau nurodytais 2 punktais, bus reikalaujama iš juridinių ir (arba) fizinių asmenų, įskaitant, jei perkančioji organizacija nutartų, kad tai reikalinga, bendrovės direktorių ar bet kurį asmenį, turintį teisę atstovauti, priimti sprendimus ar kontroliuoti kandidatą ar konkurso dalyvį bei priimti už jį sprendimus.
Jei pasiūlymą teikia įmonių konsorciumas ar paslaugų teikėjų grupės, prieš tai nurodytą informaciją privalo pateikti kiekvienas narys ar grupė.
Vis dėlto Komisija gali nereikalauti, kad kandidatas ar konkurso dalyvis pateiktų dokumentinius įrodymus, jeigu tokie įrodymai jau buvo pateikti kitos pirkimo procedūros metu ir jeigu dokumentai buvo išduoti ne anksčiau nei prieš 1 metus ir jie vis dar galioja. Tokiais atvejais kandidatas ar konkurso dalyvis turi prisiekti, kad dokumentiniai įrodymai jau buvo pateikti ankstesnės pirkimo procedūros metu, pateikti procedūros nuorodą ir patvirtinti, kad situacija nepasikeitė. Minėta informacija turi būti įtraukta į konkurso specifikacijas.

Žr. e-Certis tinklavietę, kurioje galima tiksliai sužinoti būtinus sertifikatus ir pažymėjimus: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: — pakankami ekonominiai ir finansiniai pajėgumai, kuriais užtikrinamas nepertraukiamas ir tinkamas vykdymas visą numatytą sutarties galiojimo laikotarpį (taip pat galima numatyti minimalią metinę apyvartą),
— pateiktų poveikio sušvelninimo priemonių, kurios skirtos galimiems pirmiau minėtų kriterijų įrodymų trūkumams pašalinti, patikimumas.
Ekonominiai ir finansiniai pajėgumai konkrečiai gali būti įrodomi remiantis 1 ar keliais toliau nurodomais dokumentais:
a) atitinkamomis bankų pažymomis arba, jei taikoma, profesinės rizikos draudimo liudijimu;
b) finansinėmis daugiausia pastarųjų 3 metų, kurių sąskaitos uždarytos, ataskaitomis;
c) pažyma apie bendrąją ir su sutartimi susijusių paslaugų apyvartą per ne ilgesnį kaip pastarųjų 3 finansinių metų laikotarpį.
Komisija gali panaikinti kandidato ar konkurso dalyvio įsipareigojimą pateikti minėtus dokumentus, jeigu jie jau buvo pateikti kitos procedūros metu ir vis dar galioja.
Jeigu dėl tam tikrų išskirtinių priežasčių, kurias Komisija laiko pateisinamomis, konkurso dalyvis ar kandidatas negali pateikti reikalingų nuorodų, savo ekonominius ir finansinius pajėgumus jis gali įrodyti bet kuriomis kitomis priemonėmis, kurias Komisija laiko tinkamomis.
Jeigu ekonominiai ir finansiniai atrankos kriterijai tenkinami remiantis trečiąja šalimi, Komisija gali pareikalauti, jeigu konkurso dalyvis laimėtų sutartį, kad ši šalis pasirašytų sutartį (taptų rangovu) arba pateiktų solidarią pagrindinę garantiją. Suteikiant atsakomybę trečiajai šaliai, kuri teikia finansinius pajėgumus, galima geriau apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Tai turėtų būti paskelbta techninėse užduotyse. Jeigu trečioji šalis nusprendžia pasirašyti sutartį, ji turėtų įrodyti, kad ji nėra situacijoje, dėl kurios būtų pašalinta iš procedūros, ir kad ji turi patekimo į rinką galimybę.
Komisija po šio konkurso sudarys sutartį tik su vienu teisiniu atstovu.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pasiūlyta grupė turi apimti ekspertus, turinčius šių sričių patirties:
a) aplinkos tvarumo klausimai, ypač techniniai pajėgumai įvertinti prekybos liberalizavimo poveikį aplinkai;
b) ekonominė ir prekybos analizė bei prekybos modeliavimas;
c) su sektoriumi susijusi kompetencija;
d) tarptautinės prekybos derybos, taip pat ir atitinkamoje politikos srityje (prekybos taisyklės);
e) socialinio tvarumo klausimai, ypač techniniai pajėgumai vykdyti socialinio poveikio vertinimus, įskaitant įvairių kokybinių ir kiekybinių klausimų, susijusių su užimtumu, padoriu darbu, lytimis ir skurdu, analizavimą bendruoju ir sektorių lygmenimis;
f) žmogaus teisių kompetencija;
g) ekonominių, socialinių, aplinkos ir žmogaus teisių sąlygos ES-28, Japonijoje ir susijusiose šalyse;
h) konsultavimas ir darbas tinkle, įskaitant pilietinės visuomenės ir tikslinių grupių konsultavimą: MVĮ, verslo, aplinkos nevyriausybinės organizacijos, su žmogaus teisėmis susijusios grupės ir socialinių partnerių atstovai.
Pasiūlytuose gyvenimo aprašymuose turi aiškiai atsispindėti ekspertizė bei žinios. Turi būti aiškiai nurodyta kiekvieno eksperto kompetencijos sritis.
Grupėje turėtų būti grupės vadovas, vyresnieji ekspertai ir jaunesnieji ekspertai.
Grupės vadovas turėtų parodyti, kad turi bent 10 metų tinkamą profesinę patirtį. Jis turėtų turėti patirties ekonomikos srityje bei gilių ir įrodomų tvarumo poveikio vertinimų žinių.
Grupėje turi būti vyresnieji ir jaunesnieji prekybos ekspertai (teisininkai, ekonomistai ir modeliavimo ekspertai); vyresniojo lygio ekspertai turėtų turėti bent 8 metų tinkamą profesinę patirtį, o jaunesnieji ekspertai turėtų turėti bent 2 metų tinkamą profesinę patirtį. Grupėje turėtų būti vyresnieji ir jaunesnieji socialinio ir aplinkos poveikio vertinimų, taip pat žmogaus teisių ir suinteresuotųjų šalių konsultacijų ar santykių su socialiniais partneriais ir kitais pilietinės visuomenės atstovais ekspertai, turintys atitinkamai bent 8 ir 2 metų tinkamą patirtį.
Grupėje taip pat turi būti keli ekspertai, turintys ankstesnių ir nuodugnių žinių apie Japonijos ekonomiką (pageidautina, žinių apie darbo rinką ir patirties su profesinėmis sąjungomis ir kitais socialiniais partneriais).
Apskritai, grupė turėtų remtis ekspertų, turinčių patirties ir pajėgumų 3 darnaus vystymo dimensijose, taip pat žmogaus teisių srityje, tinklu, kad nebūtų remiamasi tik antriniais tyrimais.
Savo pasiūlyme konkurso dalyvis turi pateikti pažymą apie visų pasiūlytų ekspertų išimtinumą ir prieinamumą. Kiekvienas ekspertas turėtų būti prieinamas projekto vykdymo metu. Jei ekspertas turi būti pakeistas prekybos poveikio tvarumui vertinimo metu, kartu su raštišku Komisijos patvirtinimu rangovas turi įrodyti, kad naujasis ekspertas yra tokio paties kompetencijos lygio kaip asmuo, kurį jis keičia, pagal pirmiau išvardytas kvalifikacijas.
Pasiūlyme taip pat turėtų būti pagrindinių susijusių projektų, kurie buvo įvykdyti pareiškėjui tiesiogiai prisiimant atsakomybę per pastaruosius 3 metus, sąrašas, įrodantis nuopelnus ir patirtį poveikio vertinimo srityje.
Turėtų būti pateikta tolesnė informacija, susijusi su paslaugų teikėjo padėtimi, ir informacija bei formalumai, būtini vertinant mažiausius reikalaujamus ekonominius, finansinius, profesinius ir techninius standartus, kad būtų galima įrodyti kriterijų, susijusių su techniniais ir profesiniais pajėgumais, laikymąsi:
a) informacija apie paslaugų teikėjo ir (arba) įmonės vadovaujančių darbuotojų išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas, ypač asmens ar asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą (turi būti pateikti išsamūs gyvenimo aprašymai, aiškiai nurodant pirmiau punktuose aprašytą kompetenciją);
b) pagrindinių per pastaruosius 3 metus teiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodomos sumos, datos ir viešieji ar privatieji gavėjai, ir ypač panašūs projektai, kurie buvo įvykdyti pareiškėjui tiesiogiai prisiimant atsakomybę.
Jei konkurso dalyvis nori sudaryti subrangos sutartis ar kitaip pasinaudoti kitų subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad turės šiai sutarčiai vykdyti būtinų išteklių, pvz., pateikdamas tų subjektų įsipareigojimą leisti disponuoti jų ištekliais.
Jei laimėtojas yra individualus asmuo, tokių asmenų bendrovė ar individualus prekybininkas, jis privalo pagrįsti sugebėjimą užtikrinti paslaugų teikimo tęstinumą. Be kita ko, Komisija atsižvelgs ir į atsitiktinės mirties arba 1 ar kelių asmenų atsistatydinimo galimybę, galinčią sutrukdyti sėkmingai užbaigti projektą.
Sutartis gali būti paskirta tik visus atrankos kriterijus tenkinantiems pasiūlymams.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
17.11.2014 - 16:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 24.11.2014 - 11:00

Vieta:

rue de la Loi 170, Charlemagne pastatas, Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: prašymai dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi būti pateikti vėliausiai iki 10.9.2014 tik el. paštu kontaktiniam asmeniui I.1 dalyje nurodytu adresu. Apie tikslų laiką ir vietą bus pranešta asmenims, atsiuntusiems el. laišką, parodantį jų susidomėjimą dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Konkurso dalyviai gali atsisiųsti konkurso dokumentus ir bet kokius papildomus dokumentus bei informaciją iš šios Prekybos GD viešųjų pirkimų tinklavietės: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.

Dokumentus taip pat galima gauti e. pirkimo programoje naudojant nuorodą https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19.9.2014