TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Usługi - 331190-2017

23/08/2017    S160    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zabrze: Elektryczność

2017/S 160-331190

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wolności 215
Zabrze
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Jochemczyk, Józef Gryt
Tel.: +48 322755220
E-mail: biuro@wodociagi.zabrze.pl
Faks: +48 322717158
Kod NUTS: PL229

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodociagi.zabrze.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wodociagi.zabrze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Zabrzańskiego Przedsiębuiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami, zwanym dalej Prawo Energetyczne ) do obiektów Zamawiającego przez okres 24 miesięcy. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że planowane roczne (12 miesięcy) zużycie energii elektrycznej wynosi 11 105 MWh (+/-10 %) tj. 22 210 MWh (+/-10 %) na okres 24 miesięcy w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. Wykonawca winien uwzględnić wahania poboru energii elektrycznej na poziomie (+/- 10 %) w każdym roku. Energia elektryczna winna spełniać parametry techniczne zgodne z przepisami ustawy Prawo Energetyczne, aktami wykonawczymi do ustawy Prawo Energetyczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 105 607.32 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zabrze.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami, zwanym dalej Prawo Energetyczne ) do obiektów Zamawiającego przez okres 24 miesięcy. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że planowane roczne (12 miesięcy) zużycie energii elektrycznej wynosi 11 105 MWh (+/-10 %) tj. 22 210 MWh (+/-10 %) na okres 24 miesięcy. Wykonawca winien uwzględnić wahania poboru energii elektrycznej na poziomie (+/- 10 %) w każdym roku.

3. Energia elektryczna winna spełniać parametry techniczne zgodne z przepisami ustawy Prawo Energetyczne, aktami wykonawczymi do ustawy Prawo Energetyczne.

4. Rodzaj zamówienia: dostawa. Wykaz punktów poboru energii objętych postępowaniem zawarty jest w załączniku nr 1 tabela nr 2 do SIWZ.

5. Kod CPV: 09310000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna, jądrowa.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.

12. Energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt. 13a Prawa energetycznego.

13. Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, w związku z czym nie posiada statusu nabywcy końcowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 6 grudnia o podatku akcyzowym.

14. Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego od energii zakupionej na potrzeby własne.

15. Zamawiający posiada uregulowaną sprawę podziału umów na dystrybucję oraz dostawę energii elektrycznej.

16. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do podania w ofercie ceny energii netto i brutto dla poszczególnych grup taryfowych bez podatku akcyzowego.

17. Zamawiający oświadcza, że obowiązująca umowa dostawy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii wygasa z dniem 31.12.2017 r.

18. Zmawiający oświadcza, że posiada aktualne umowy dystrybucyjne dla wszystkich punktów poboru energii.

19. Operatorem systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru energii jest Tauron Dystrybucja S.A. – oddział w Gliwicach.

20. Zamawiający ma dostosowane do zmiany sprzedawcy układy pomiaru rozliczeniowego energii.

21. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego.

22. Zamawiający oświadcza, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.

23. Zamawiający oświadcza, że przekaże w formie elektronicznej wszelkie niezbędne dane potrzebne do procedury zmiany sprzedawcy.

24. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo (zał. nr 2 do umowy sprzedaży) dokona (po zawarciu umowy sprzedaży energii) zgłoszenia punktów poboru energii w oparciu o przekazane przez Zamawiającego dane do zmiany sprzedawcy.

25. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo dokona zgłoszenia nowych punktów poboru energii.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 105 607.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Całkowite prognozowane zużycie energii elektrycznej może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o 2221 MWh.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający wymaga w szczególności od Wykonawców:

a) posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) posiadania obowiązującej umowy lub przyrzeczenia zawarcia umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do tych obiektów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Tauron Dystrybucja S.A. 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11; Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w rozdz. V pkt.2.1a i pkt.2.1b, winien być spełniony przez każdego z nich oddzielnie tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE oraz podpisaną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego. Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4. Nie spełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem z udziału w postępowaniu.

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w postaci braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5, pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 6 powyżej, winien spełnić każdy z Wykonawców indywidualnie.

7. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów:

Wykonawca, który polegać będzie na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów musi spełnić warunki określone w art. 22a. ust. 1 do 6.

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamówienia posiadał opłaconą polisę ubezpieczeniową, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę równą co najmniej 1 300 000 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, o wartości minimum 2 500 000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto, w skali jednego roku, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 3 do SIWZ (wykaz zrealizowanych dostaw).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zamawiający wymaga w szczególności od Wykonawców:

a) posiadania aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) posiadania obowiązującej umowy lub przyrzeczenia zawarcia umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do tych obiektów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Tauron Dystrybucja S.A., 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11; Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 120 000 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) .Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. numer 89 1050 1230 1000 0002 0031 7840.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania oferty.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/12/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 215 pokój 25.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Kolejność otwierania ofert jest zgoda z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i czy spełnia warunki udziału.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2017