Prekės - 331456-2019

16/07/2019    S135    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Slovakija-Bratislava: Kraujo koaguliantai

2019/S 135-331456

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nacionalinis registracijos Nr.: 30845572
Adresas: Kutuzovova 8
Miestas: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS kodas: SK
Pašto kodas: 832 47
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ing. Peter Novák
El. paštas: peter.novak@mod.gov.sk
Telefonas: +421 2960317667
Faksas: +421 2960312510

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.mosr.sk

Pirkėjo profilio adresas: http://www.mod.gov.sk

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: http://https://iszu.uvo.gov.sk/Form?y.ComponentId=94541371&y.Type=CONTRACT
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=420489
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Adsorbčné hemostatiká a lekárničky

Nuorodos numeris: ÚIA-307/2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33141530
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom tejto zákazky je dodávanie Adsorbčných hemostatík a lekárničiek.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 886 706.40 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Adbsorbčné hemostatiká

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33141530
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Úrad hlavného lekára, pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Adbsorbčné hemostatiká. Použitie pre život ohrozujúce krvácanie v prípade núdze, na obdobie 48 mesiacov v celkovom množstve cca:

1. Hemostatikum s aplikátorom - Celox a 6 g v celkovom množstve cca 4 740 ks.

2. Hemostatikum Celox bandage 7,6 cm x 3 m celkovom množstve cca 4 700 ks.

3. Hemostatikum Z-fold Gauze 7,6 cm x 1,5 m v celkovom množstve cca 11 018 ks.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 201 744.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lekárničky

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33141623
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Úrad hlavného lekára, pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lekárničky. Použitie pre život ohrozujúce prípady v stave núdze, na obdobie 48 mesiacov v zložení a v množstve cca:

1. Autolekárnička v celkovom množstve cca - 4 238 ks.

2. Autolekárnička pre hromadnú prepravu v celkovom množstve cca - 541 ks.

3. Lekárnička nástenná v celkovom množstve cca - 658 ks.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 82 503.40 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Individuálny zdravotnícky balíček

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33140000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Úrad hlavného lekára, pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Individuálne zdravotnícke balíčky na obdobie 48 mesiacov v množstve cca 4 979 ks.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 602 459.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar (v predmete zákazky),

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

2. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

2.1. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní resp. informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom.

2.2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2.3. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní:

1.Uchádzač v ponuke predloží nasledovný doklad/doklady, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:

1.1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky

1.1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

1.1.1.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie predchádzajúcich 3 rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

1.1.1.2 Čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 1.1.1.1 tohto oddielu.

2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

3.Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 2.1. súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Predložením nasledovných dokladov:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

1.1.Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. dodávok adsorbčných hemostatík, lekárničiek a zdravotníckych balíčkov (alebo ich ekvivalentu) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene v jednotlivých častiach predmetu zákazky nasledovne:

1. Hemostatiká 2 400 000,00 EUR s DPH

2. Lekárničky 160 000,00 EUR s DPH

3. Individuálny zdravotnícky balíček 1 200 000,00 EUR s DPH

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na všetky 3 časti predmetu zákazky súčasne, minimálny finančný objem dodávok tovaru sa musí rovnať súčtu minimálnych finančných objemov dodávok tovaru jednotlivých častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku.

Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich 3 rokov sa považuje obdobie posledných 3 rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie. Ak takéto referencie uchádzača existujú a sú uvedené v evidencii referencií ÚVO podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, priloží uchádzač zoznam týchto referencií s uvedením ich čísla (napr. referencia-46862.pdf).

Podmienky pre prepočet inej meny na menu EUR vo vzťahu k dokumentom predložených na preukázanie splnenia podmienky účasti: Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB zo dňa odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich 3 rokov sa považuje obdobie posledných 3 rokov odo dňa zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

2. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní opisom ponúkaného tovaru.

2.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzači predložia opis ponúkaného tovaru samostatne za každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladajú ponuku. V opise ponúkaného tovaru uchádzači uvedú obchodné označenie a výrobcu tovaru ponúkaného tovaru, technické a kvalitatívne parametre ponúkaného tovaru a ďalšie informácie o ponúkanom tovare minimálne v rozsahu požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch v oddiele B.2 Opis predmetu zákazky,

3. podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovateľnými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

3.3.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platné potvrdenie o tom, že jednotlivé hemostatiká spĺňajú ustanovenia STANAG 2126 pre súpravy prvej pomoci a súpravy pre núdzovú zdravotnícku starostlivosť.

3.4. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade so súťažnými podkladmi.

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:

Neaplikuje sa.

IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 14/08/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Slovakų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/08/2019
Vietos laikas: 10:00
Vieta:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1.Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.

2.V prípade potreby môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, na adrese podľa oddielu I, bodu I.3. tohto oznámenia.

Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť o vysvetlenie podľa bodu 10.1. súťažných podkladov doručená verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred najneskôr do 31.7.2019 do 10.00 hod.

4.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

5.Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo všetkých 3 častiach predmetu zákazky.

Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 68 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR) z toho:

15.1.1. Časť predmetu zákazky č. 1: 40 000,00 EUR (slovom: dvatisíc EUR)

15.1.2. Časť predmetu zákazky č. 2: 3 000,00 EUR (slovom: trinásťtisíc EUR)

15.1.3. Časť predmetu zákazky č. 3: 25 000,00 EUR (slovom: trinásťtisíc EUR)

V prípade ak uchádzač predloží ponuku na viaceré časti predmetu zákazky, zloží zábezpeku vo výške súčtu jednotlivých častí, na ktoré predkladá ponuku.

Ďalšie podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

6.Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

7.Otváranie ponúk je v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t. j. bude vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

8.Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

9.Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nezaoberá sa obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/07/2019