Prekės - 331457-2019

16/07/2019    S135    Prekės - Dinaminės pirkimų sistemos - Ribotas konkursas 

Slovakija-Bratislava: Baldai

2019/S 135-331457

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nacionalinis registracijos Nr.: 00151866
Adresas: Pribinova 2
Miestas: Bratislava-Staré Mesto
NUTS kodas: SK
Pašto kodas: 812 72
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ing. Janka Kytošová
El. paštas: janka.kytosova@minv.sk
Telefonas: +421 250944435
Faksas: +421 250944008

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.minv.sk

Pirkėjo profilio adresas: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/541
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/541
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kancelársky nábytok_DNS

Nuorodos numeris: V2019180
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39100000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka vybraného sortimentu kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek, kresiel a regálových systémov ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Predmetom zákaziek je aj poskytnutie súvisiacich služieb

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
39112000
39113000
39113100
39132100
39134000
39151000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SK
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miestom dodania predmetu zákazky je Slovenská republika. Konkrétne miesta dodania určí verejný obstarávateľ v konkrétnej Výzve na predkladanie ponúk.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky v súlade so súťažnými podkladmi.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.9)Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, Výzva na predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Súčasne sa požaduje trestná bezúhonnosť právnickej osoby, podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:

1. V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

2. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, predkladá záujemca/uchádzač doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona vo forme skenu dokumentu/ov - výpisu z registra trestov, ktorý bol vydaný v listinnej podobe a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklad podľa § 32 ods. 1 a) zákona sa nevyžaduje.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (bánk), v ktorej (v ktorých) má uchádzač vedený účet (vedené účty) nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk o tom, že za obdobie predchádzajúceho roka od vyhlásenia verejného obstarávania nie je v nepovolenom debete, že si plní voči banke (bankám) alebo pobočke (pobočkám) všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov a na jeho účet (účty) nie je vedený exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača. Súčasne uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že v ďalších, iných bankách nemá vedené účty ani záväzky.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:

1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona.

2. § 34 ods.1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona - uvedenie opatrení použitých záujemcom na zabezpečenie kvality

3. § 34 ods.1 písm. d) v nadväznosti na § 36 zákona - uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré záujemca použije pri plnení zmluvy

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Je uvedená v prílohe č. 6 Podmienky účasti predmetných súťažných podkladov (EPP/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribotas konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu
Papildomi pirkėjai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas
Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:

Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie, informácie o použitých elektronických zariadeniach, podmienkach a špecifikácií technického pripojenia, prvkov, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, sú uvedené v prílohe č. 3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk, pravidlá uplatňovania a pravidlá elektronickej aukcie týchto súťažných podkladov.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 16/08/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Slovakų kalba, Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej ako EKS), zriadený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako MV SR) a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.

2. Každý, kto má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť žiadosť o účasť a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese:

https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu.

3. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení záujemcov do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. IV. Komunikácia a doručovanie. Odkaz na webovú stránku: https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/20.

4. Predmetné verejné obstarávanie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

5. Predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) obstarávanie inovácií.

6.Verejný obstarávate nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov:

a) predmetné tovary dodávajú na trhu viaceré spoločnosti, ktoré sú prevažne malými alebo strednými podnikmi, v dôsledku čoho nie je ohrozená čestná hospodárska súťaž,

b) predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodávať viacero dodávateľov na trhu,

c) DNS je otvorený pre neobmedzený počet uchádzačov,

d) počas trvania DNS sa môžu kvalifikovať ďalší uchádzači,

6.Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie, vpísať všetky nevyhnutné doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ tieto ďalšie doplňujúce informácie uverejňuje na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky v zadávacích podmienkach a poskytuje k ním bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade so zákonom.

7. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/541.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/541.

8.Hlavné miesto dodania alebo plnenia je MV SR, jeho rozpočtové a príspevkové organizácie a verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona na území SR v členení samosprávnych krajov, Sociálna poisťovňa,ul.29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úrad pre verejné obstarávanie
Adresas: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Miestas: Bratislava
Pašto kodas: 820 05
Šalis: Slovakija
Telefonas: +421 250264176
Faksas: +421 250264219

Interneto adresas: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/07/2019