Dostawy - 331513-2021

02/07/2021    S126

Irlandia-Trim: Pompy

2021/S 126-331513

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Office of Public Works (OPW)
Krajowy numer identyfikacyjny: N/A
Adres pocztowy: Jonathan Swift Street
Miejscowość: Trim
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Kod pocztowy: Co. Meath, C15 NX36
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Claire Smith
E-mail: claire.smith@opw.ie
Tel.: +353 469426867
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.ie/en/organisation/office-of-public-works/
Adres profilu nabywcy: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1126
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=192150&B=ETENDERS_SIMPLE
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=192150&B=ETENDERS_SIMPLE
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DN150 (6 inch) Mobile Pump — Diesel Powered

II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

DN150 (6 inch) mobile pump — diesel powered.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681200 Pompy elektryczne
42122110 Pompy gaśnicze
42122130 Pompy wodne
42122180 Pompy paliwowe
42122220 Pompy ściekowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ireland.

II.2.4)Opis zamówienia:

DN150 (6 inch) mobile pump — diesel powered.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: The High Court
Adres pocztowy: Four Courts
Miejscowość: Dublin 8
Państwo: Irlandia
Tel.: +353 18886000
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021