Servicii - 331981-2018

31/07/2018    S145

România-Jilava: Servicii de dezvoltare de software de planificare a resurselor întreprinderii

2018/S 145-331981

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Str. Sabarului nr. 1, județul Ilfov
Localitate: Jilava
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077120
Țară: România
Persoană de contact: Gabriela Roșu
E-mail: achizitii.bagr@anp.gov.ro
Telefon: +40 214570155
Fax: +40 214570155
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.bagr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de închiriere aplicație de evidență financiar contabilă

Număr de referinţă: 4193079/2017/13
II.1.2)Cod CPV principal
72212451 Servicii de dezvoltare de software de planificare a resurselor întreprinderii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru de achizitie publica având ca obiect achiziția de servicii de închiriere aplicatie de evidenta financiar contabila pentru sistemului penitenciar pentru o perioada de 4 ani, cu un singur operator economic, iar contractele subsecvente vor fi încheiate si derulate de fiecare unitate penitenciară subordonată Administratiei Naționale a Penitenciarelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform O.U.G. 107/2017.

Numărul zilelor până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: zile: 15.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 240 416.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților penitenciare beneficiare, conform anexei 1 atașate caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoritatea contractanta va încheia un acord-cadru de achizitie publica având ca obiect achizitia de servicii de închiriere aplicatie evidenta financiar contabilă pentru sistemului penitenciar pentru o perioada de 48 luni, cu un singur operator economic, iar contractele subsecvente vor fi încheiate si derulate de fiecare unitate penitenciara subordonata sistemului administratiei penitenciare, conform Anexei 1 atasate la caietul de sarcini/fișa tehnică.

Cantitatea minima a acordului-cadru, cantitatea maxima acordului-cadru, cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent, cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent, valoarea celui mai mare contract subsecvent se regăsesc în anexa 2 atașată caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Cerinta: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Solicitat — Cerinţă obligatorie.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1.

Odata cu DUAE, se va posta si Formularul 1;

2) Cerinta: Certificate de atestare fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitării.

Solicitat — Cerinta obligatorie.

Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoanele juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe locul 1, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:

Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoanele juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoanele juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, la momentul depunerii acestor documente. Documentele mentionate mai sus se vor prezenta doar de catre ofertantul clasat pe locul 1, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota:

1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Nota 1: Documentele solicitate ofertantului clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

(a) certificate privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,

(b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, după cum rezulta din certificatul constatator emis de ON... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

1) Cerinta: Pentru calificare, autoritatea contractanta solicita lista principalelor livrari de servicii similare prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarelor publici sau privați. Solicitat — Cerinta obligatorie.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise de catre o autoritate sau clientul beneficiar sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoriatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/09/2018
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/01/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/09/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Conform art. 129 alin. (3) din H.G. 395/2016.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) In cazul in care vor fi 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu preţuri egale, autoritatea contractanta va solicita, prin intermediul SEAP, încarcarea electronica de catre operatorii economici de documente care conţin noi preţuri. Operatorii economici vor incarca electronic in SEAP documentele care contin o noua oferta financiara;

2) Avand in vedere art. 20 alin. (6) din H.G. 395/2016 — modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter — Se va accepta DUAE doar in format xml;

3) Autoritățile contractante beneficiare isi rezerva dreptul de a redimensiona cantitățile minime si maxime ale contractelor subsecvente in functie de resursele alocate si de necesitati, pana la cantitatea maxima a acordului-cadru.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul Juridic
Adresă: Str. Sabarului nr. 1, județul Ilfov
Localitate: Jilava
Cod poștal: 077120
Țară: România
E-mail: raluca.andronache@anp.gov.ro
Telefon: +40 214570155
Fax: +40 214570155
Adresă internet: www.bagr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/07/2018