Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 332882-2014

Wyświetl widok skrócony

02/10/2014    S189

Belgia-Bruksela: Stworzenie mechanizmu wzajemnej oceny w celu poprawy wdrażania ramowej dyrektywy wodnej

2014/S 189-332882

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, SRD.2 — Finanse
Adres pocztowy: BU 9, 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Stworzenie mechanizmu wzajemnej oceny w celu poprawy wdrażania ramowej dyrektywy wodnej
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Na mocy ramowej dyrektywy wodnej (RDW) w roku 2000 wprowadzono wiele nowych koncepcji, z których wynikają wyzwania związane z zarządzaniem i aspektami technicznymi w ramach zintegrowanego podejścia do zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Państwa członkowskie włożyły wiele wysiłku w opracowanie pierwszych planów gospodarowania wodami w dorzeczu (PGWD); nastąpiła też znaczna poprawa stanu wiedzy na temat zasobów wodnych. Niemniej jednak ocena planów gospodarowania wodami w dorzeczu, przeprowadzona przez Komisję w 2012, wykazała istotne różnice w poziomach ich realizacji w całej UE i konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia osiągnięcia celów RDW w cyklach planowania 2015, 2021 i 2027. Komisja w planie działania na 2012 przedstawiła propozycję, aby w ramach wspólnej strategii wdrażania RDW ustanowić prosty i dobrowolny system wzajemnych ocen, który został zatwierdzony przez unijnych dyrektorów ds. gospodarki wodnej. W związku z tym celem zaproszenia do składania ofert na usługi jest stworzenie prostego, dobrowolnego i ukierunkowanego systemu wzajemnego uczenia się dla właściwych organów (partnerów) na temat wdrażania RDW i tworzenia planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Ostatecznym efektem tego mechanizmu jest poprawa wdrażania RDW we wszystkich obszarach dorzeczy poprzez wymianę doświadczeń między poszczególnymi państwami członkowskimi. Wobec tego celem szczegółowym niniejszego zaproszenia do składania ofert jest ustanowienie sekretariatu odpowiedzialnego za proces wzajemnej oceny.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 232 435 EUR

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metodologii. Waga 50
2. Organizacji pracy. Waga 40
3. Środków kontroli jakości. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.C.1/SER/2014/0005.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 76-130729 z dnia 17.4.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.9.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Office International de l'Eau w konsorcjum z National Institute of Hydrology and Water Management i Mediterranean Network of Basin Organisations
Adres pocztowy: 21 rue de Madrid
Miejscowość: Paryż
Kod pocztowy: 75008
Państwo: Francja

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 250 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 232 435 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2014