Dostawy - 333039-2017

24/08/2017    S161    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Kable energetyczne

2017/S 161-333039

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
Kraków
31-358
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zimny
Tel.: +48 71/8895014
E-mail: maciej.zimny@tauron-dystrybucja.pl
Faks: +48 71/8895067
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-dystrybucja.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.tauron-dystrybucja.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Tauron Dystrybucja S.A.
pl. Powstańców Śląskich 20
Wrocław
53-314
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zimny
Tel.: +48 718895014
E-mail: maciej.zimny@tauron-dystrybucja.pl
Faks: +48 718895067
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-dystrybucja.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

Numer referencyjny: 2017/TD-CN/TD-CN/03136/S
II.1.2)Główny kod CPV
31320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli elektroenergetycznych nN i SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wskazane w SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kable elektroenergetyczne czterożyłowe i jednożyłowe z żyłami roboczymi aluminiowymi oraz miedzianymi, o izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i powłoce z polichlorku winylu (PVC) z warstwą wewnętrzną wykonaną jako warstwą wytłoczoną, na napięcie znamionowe U0/U = 0,6/1 kV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły wskazane w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wskazane w SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kable elektroenergetyczne SN jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce

z polietylenu termoplastycznego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły wskazane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, oraz spełniają warunki, określone na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 – 270 000 PLN

Zadanie nr 2 – 770 000 PLN.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 082-159284
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich 20, pokój 021b.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wymaga się, aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których namocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22/4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22/4587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wnoszenia odwołań określa art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22/4587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 22/4587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2017