Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 333317-2018

Pateikti glaustą rodinį

31/07/2018    S145

Italija-Roma: Priešpiečių talonai

2018/S 145-333317

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Adresas: Via di Vigna Murata 60
Miestas: Roma
Pašto kodas: 00143
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: SO Risorse umane, acquisti e affari generali
Kam: francesco raiola
El. paštas: francesco.raiola@pec.agenziamobilita.roma.it
Telefonas: +39 0646956895
Faksas: +39 0646956801

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.romamobilita.roma.it

Pirkėjo profilio adresas: https://romamobilita.it/it/azienda-gare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Adresas: Via di Vigna Murata 60
Miestas: Roma
Pašto kodas: 00143
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: SO Risorse umane, acquisti e affari generali
Kam: Giovanni Di Folco
El. paštas: giovanni.difolco@pec.agenziamobilita.roma.it
Telefonas: +39 0646956808
Faksas: +39 0646956801
Interneto adresas: http://www.romamobilita.roma.it

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Oficialus pavadinimas: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Adresas: Via Gaurico 9, protocollo generale scala B, piano 1, stanza S.4
Miestas: Roma
Pašto kodas: 00143
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: Unità Operativa Gare e contratti
Kam: Giovanni Di Folco
El. paštas: giovanni.difolco@agenziamobilita.roma.it
Telefonas: +39 0646956808
Faksas: +39 0646956801
Interneto adresas: www.romamobilita.it

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: Mobilità/trasporti pubblici
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici di valore nominale di 7,00 EUR (euro sette/00)
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 27: Kitos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Roma.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici al personale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

30199770 Priešpiečių talonai

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
700 000 EUR corrispondente al valore complessivo di 12 mesi + opzione di rinnovo per successivi 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Numatoma vertė be PVM: 700 000,00 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Šių pasirinkimo galimybių aprašymas: Successivi 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Deposito provvisorio: 14 000 EUR.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Fondi azienda
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
III.2.3)Techniniai pajėgumai
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici di valore nominale di € 7,00 (euro sette/00).
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
17.9.2018 - 12:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
italų kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 180 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 18.9.2018 - 10:00
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Seduta aperta al pubblico.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
VI.3)Papildoma informacija
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Adresas: Via Flaminia 189
Miestas: Roma
Pašto kodas: 00196
Šalis: Italija

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): TAR del Lazio, via Flaminia 189, 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ovvero, a norma dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – sezione Amministrazione trasparente.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
26.7.2018