Dostawy - 334302-2020

16/07/2020    S136

Polska-Zielona Góra: Komputery przenośne

2020/S 136-334302

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
Adres pocztowy: ul. Podgórna 22
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-424
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Organizacyjny – Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564419
Faks: +48 684564455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zielona-gora.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zielonagora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup laptopów do szkół (w ramach projektu Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)

Numer referencyjny: DO-ZP.271.68.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1. dostawę fabrycznie nowych, oryginalnych oraz nieeksploatowanych wcześniej komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem;

1.2. w ramach realizacji dostawy obowiązkiem dostawcy (Wykonawcy) będzie dostawa oraz rozładunek komputerów przenośnych wraz z wyposażeniem we wskazanych przez Zamawiającego miejscach dostawy na terenie Zielonej Góry;

1.3. dostarczone komputery przenośne wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 6 (słownie: sześć) miesięcy od terminu złożenia ofert oraz muszą być jednego modelu o identycznej konfiguracji sprzętowej, wyprodukowane przez tego samego producenta na bazie tych samych podzespołów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237410 Myszka komputerowa
48620000 Systemy operacyjne
30237270 Torby na komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zielona Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca na sprzęt dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 24 miesiące (okres gwarancji musi być jednakowy dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawów). Uwaga: dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2 SIWZ.

2. Dostarczone laptopy muszą mieć zainstalowaną pamięć RAM minimum 8 GB. Uwaga: Zaoferowanie laptopów o większej pamięci RAM podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.3 SIWZ.

3. Dostarczone laptopy muszą mieć zainstalowany dysk twardy SSD o pojemności minimum 256 GB. Uwaga: Zaoferowanie laptopów o większej pojemności dysku twardego podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.4. SIWZ.

4. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

5. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów lub zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Jeżeli użyto w SIWZ wraz załącznikami nazw produktów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to należy traktować je jako przykładowe – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.

6. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia.

9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowy realizacji dostawy.

10. Zadanie współfinansowane w ramach regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach projektu pn. Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: pamięć RAM / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: pojemność dysku SSD / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie współfinansowane w ramach regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach projektu nr RPLB.08.02.03-08-0003/16 pn. Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN.

2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://miniportal.uzp.gov.pl/

3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 42 dni (6 tygodni) od dnia podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z pkt 5.1.1 SIWZ – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania w zakresie dostawy min. 500 szt. komputerów przenośnych (tj. laptopów lub ultrabooków lub notebooków) i/lub komputerów stacjonarnych w każdym zadaniu, potwierdzone dowodami określającym czy te dostawy zostały wykonana należycie.

Uwaga:

Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1 SIWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość dostaw od wymaganych w pkt 5.1.1 SIWZ – Zamawiający wymaga, aby w wykazie dostaw (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały zakresy wykonanych dostaw spełniających wymagania pkt 5.1.1 SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z dokumentami zamówienia (SIWZ)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) – Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż 35 dni, nie krótszy niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a następnie od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 tj. wydarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć, zaszła pilna konieczność zakupu przenośnego sprzętu komputerowego (laptopów) umożliwiającego kontynuację realizacji projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Z uwagi na ograniczenia techniczne uzasadnienie zawarto w dokumentach zamówienia (www.bip.zielonagora.pl)

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, POLSKA, pokój nr 407.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, określone w pkt 5.1. SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2. SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 7 SIWZ.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020