Dostawy - 334759-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2020/S 136-334759

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-256045)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 6021
Krajowy numer identyfikacyjny: 14626847100000
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Faks: +48 261847577
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych części do pojazdów ciężarowych i autobusów oraz opon do pojazdów samochodowych, a także technicznych środków materiałowych, materiałów pędnych i smarów.

Numer referencyjny: 16/2020/PN/Czołg.Sam./MPS
II.1.2)Główny kod CPV
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części do pojazdów ciężarowych i autobusów oraz opon do pojazdów samochodowych, a także technicznych środków materiałowych służących do obsługi, naprawy i konserwacji samochodów i sprzętu wojskowego, materiałów pędnych i smarów z podziałem na części:

— część I zamówienia – dostawa materiałów pędnych i smarów do pojazdów wojskowych (załącznik 1.1),

— część II zamówienia – dostawa części zamiennych do pojazdów ciężarowych (załącznik 1.2),

— część III zamówienia – dostawa części zamiennych do autobusów (załącznik 1.3),

— część zamówienia – dostawa opon do pojazdów osobowych i mikrobusów, ciężarowych i autobusów (załącznik 1.4),

— część IV zamówienia – dostawa technicznych środków materiałowych służących do obsługi, naprawy i konserwacji samochodów i sprzętu wojskowego

(załącznik 1.5).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-256045

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 31/07/2020
Czas lokalny: 10:05
VII.2)Inne dodatkowe informacje: