Dostawy - 335047-2017

25/08/2017    S162    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Skierniewice: Wyroby do dializy nerkowej

2017/S 162-335047

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach im. Stanisława Rybickiego
ul. Rybickiego 1
Osoba do kontaktów: Ewa Konopka
96-100 Skierniewice
Polska
Tel.: +48 468340821
E-mail: e.konopka@wsz-skier.pl
Faks: +48 468340821

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wsz-skier.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 – Magazyn Medyczny.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku. zamówienie podzielone jest na 4 pakiety. Umowa w sprawie w.w. postępowania będzie zawarta na okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33181520

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i wartości zamówienia przekraczającej kwoty ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z póź. zm.),
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 549 180 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33181520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33181520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33181520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
1)Krótki opis
Dostawa sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33181520

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłaty wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w łącznej kwocie (wszystkie zadania/części): 30 983 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote )
2. Na poszczególne części zamówienia jak niżej:
Pakiet 1 – 608 PLN. ( sześćset osiem złotych)
Pakiet 2 – 1 840 PLN. ( jeden tysiąc osiemset czterdzieści złotych )
Pakiet 3 – 22 055 PLN. ( dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych)
Pakiet 4 – 6 480 PLN. ( sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca wnosi wadium w wysokości odpowiadającej częścią przetargowym, na które składa ofertę.
5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powołuje się na numer referencyjny nadany niniejszemu zamówieniu tj.: ……………………………………………………….
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu,
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) Gwarancjach bankowych,
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek:
Bank Zachodni WBK 54 1500 1689 1216 8002 4822 0000 z dopiskiem: „Wadium – Przetarg nieograniczony: „Dostawa sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku .”
8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający za prawidłowy termin jego wniesienia uznaje datę wpływu na konto Zamawiającego do terminu wyznaczonego na składanie ofert (dzień oraz godzina), a nie datę dokonania polecenia przelewu.
9. Wykonawca załącza do oferty kserokopię dokonania przelewu.
10. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument w formie oryginału należy złożyć w osobnej kopercie /dołączonej do składanej oferty.
11. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
12. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia musi obejmować, co najmniej cały okres związania z ofertą, o którym mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania z ofertą należy przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zapisami zawartymi w art. 46 ustawy Pzp.
15. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje spełnienia tego warunku.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje spełnienia tego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje spełnienia tego warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Czas dostawy. Waga 20

3. Czas realizacji reklamacji. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WSZ.DZP.261.1.22.2017 EK
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 044-081248 z dnia 3.3.2017

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.9.2017 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.9.2017 - 10:00

Miejscowość:

Wojewódzki szpital Zespolony im. Stanisława Rybickieg w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 – Świtlica Szpitalna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 24aa ust 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust1pkt 12-23 Pzp
2). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt. 5-7 Pzp, które wystąpiły w terminach określonych w art. 24 ust. 7.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy
Wykonawcę
1). Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub kare grzywny nie niższą niż 3 000
PLN.
2). Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp
3). Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą nią
3 000 PLN. . Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, lub art. 24 ust. 5 pkt 5-7 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
. Oświadczenie o grupie kapitałowej
a). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.,).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp.
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przed udzieleniem zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy Pzp oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen towaru będącego przedmiotem dostaw na zasadach określonych w art. 142 ust. 5 i 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach
a) zmiany cen na korzyść Zamawiającego – w każdym przypadku, gdy jest to możliwe,
b) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione;
2. O propozycji zmiany cen towarów, o której mowa w ust. 1 lit. a-d strona zainteresowana zmianą winna pisemnie poinformować drugą stronę załączając stosowny projekt aneksu, wraz z uzasadnieniem oraz stosownymi dowodami, obejmujący propozycje nowych cen wraz z wykazem towarów, których te zmiany będą dotyczyć, wyznaczając stosowny termin do akceptacji zmian, nie krótszy jednak niż 30 dniowy od otrzymania uzasadnionej, pisemnej propozycji przez drugą stronę. W przypadku, gdyby realizacja umowy po zmianie cen była nadmiernym obciążeniem finansowym dla Zamawiającego, Zamawiający może odmówić podpisania aneksu a strony ustalą warunki rozwiązania umowy (w braku porozumienia umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w trakcie którego, jeżeli zamówienia cząstkowe będą składane, zastosowanie znajdą ceny dotychczasowe, za wyjątkiem cen wynikających ze wzrostu stawek podatku VAT).
3.Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają, że w przypadku stosowania przez producentów towaru okresowych upustów, bonifikat lub promocji na towar objęty umową Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wymienionych form w realizacji dostaw cząstkowych.
4. Wykonawca oświadcza, że w cenie towaru zawarte są wszystkie koszty pośrednie, w szczególności: koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do magazynu Zamawiającego w związku z czym zmiany tych kosztów nie będą stanowić podstawy do proponowania zmiany umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 lit c i d.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której nastąpił wybór wykonawcy, na zasadach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca wyraża na to zgodę, w następujących przypadkach:
a/ zmiana ilości poszczególnych pozycji w pakietach przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy bez zmian w sytuacji gdy:
— nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź;
— wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, bądź;
— w wyniku zmiany prawa możliwe będzie dzięki temu podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź;
— w innych sytuacjach uzasadnionych wykonywaną przez Zamawiającego działalnością medyczną
b/ wprowadzenia na rynek nowego, tańszego produktu równoważnego. Wówczas Zamawiający ma prawo zażądać zmiany zaproponowanego w ofercie asortymentu medycznego na nowy, tańszy produkt równoważny, a w przypadku odmowy Wykonawcy Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych dostaw towaru od Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego
b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego
c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej
3. Strony dopuszczają inne łączne zmiany istotnych postanowień umowy/umowy ramowej również jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
a) Konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.
4. Zmiana istotnych postanowień umowy wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (aneks do umowy). W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 (dodatkowe dostawy) oraz w ust. 3 (okoliczności nieprzewidziane) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy odpowiednio BZP lub przekazuje ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
5. W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
6. Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
7. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
a)zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
— zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
— zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
— zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,
— polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. W każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
9. Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony (maksymalnie 1 rok), z tym zastrzeżeniem, że łączny okres obowiązywania umowy nie może trwać dłużej niż 4 lata – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.8.2017