Dostawy - 335653-2017

26/08/2017    S163    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne

2017/S 163-335653

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.sum.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników chemicznych, preparatów diagnostycznych i testów punktowych oraz krążków do antybiogramów na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numer referencyjny: RZP/PN/112/17
II.1.2)Główny kod CPV
33696300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, preparatów diagnostycznych i testów punktowych oraz krążków do antybiogramów na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów:

Pakiet nr 1 – Streptococcal grouping kit lub równoważne

Pakiet nr 2 – Testy diagnostyczne punktowe lub równoważna

Pakiet nr 3 – Testy lub równoważne

Pakiet nr 4 – Testy kompatybilne ze sprzętem i oprogramowaniem firmy Emma Polycheck

Pakiet nr 5 – Surowica końska lub równoważne

Pakiet nr 6 – Krążki

2. Wielkość oraz wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2.1 – 2.6 do SIWZ – Specyfikacja asortymentowo-cenowa.

3. Dostawy odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, bezpośrednio do miejsc wskazanych każdorazowo w zamówieniu ilościowo-asortymentowym przez Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Streptococcal grouping kit lub równoważne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa Streptococcal grouping kit lub równoważne zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Testy diagnostyczne punktowe lub równoważne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa Testów diagnostycznych punktowych lub równoważne zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Testy lub równoważne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa Testów lub równoważne zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Testy kompatybilne ze sprzętem i oprogramowaniem firmy Emma Polycheck

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa Testów kompatybilnych ze sprzętem i oprogramowaniem firmy Emma Polycheck zgodnie z załącznikiem nr 2.4 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Surowica końska lub równoważne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa Surowicy końskiej lub równoważne zgodnie z załącznikiem nr 2.5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Krążki

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300
33696500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa Krążków zgodnie z załącznikiem nr 2.6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2. Zamawiający nie przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 ust. 1) Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.sum.edu.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust. 1 pkt. 23 Pzp.

5.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

c)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie składania dokumentów przez tych Wykonawców reguluje § 7 i § 8 Rozporządzenia o dokumentach.

Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące dokumentów/oświadczeń składanych przez Wykonawców, znajdują się w SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Patrz Sekcja III.1.1).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Patrz Sekcja III.1.1).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113581
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15, pok. 410, IV piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych w zakresie pakietu nr 1,2,3,5. w stosunku do wskazanych w SIWZ. Pod użytym pojęciem „równoważne” rozumie się dostawę produktów o składzie chemicznym, cechach jakościowych i użytkowych identycznych lub nie gorszych jak produkty wskazane w SIWZ. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w cz. IX. pkt 9.2 SIWZ złoży:

a) w przypadku Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny (dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 5.) Specyfikację produktu tj. Certyfikat jakości produktu proponowanego przez Wykonawcę (równoważnego),z wyszczególnionymi (podkreślonymi kolorem) cechami charakterystycznymi potwierdzającymi zgodność oferowanego produktu z produktem zapotrzebowanym przez Zamawiającego. Certyfikat w języku obcym powinien być przedłożony wraz z tłumaczeniem na język polski i określać nazwę producenta, nr katalogowy,skład, okres trwałości, datę produkcji, czystość itp. oraz ze względu na unikalność, niepowtarzalność, potrzebę uzyskania wiarygodnych i powtarzalnych wyników, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych

i eksperymentów Wykonawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów zawartych w SIWZ zobowiązany jest:

a) wykazać, że oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalają cena kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonania dodatkowych czynności(procedur), w tym np. kalibracji urządzeń. b)wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów spowodowanych koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. c) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonyc hodczynników równoważnych

II. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego oraz na podstawie art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla pakietu nr: 1 – 10 PLN, 2 – 50 PLN, 3 – 20 PLN, 4 – 70 PLN, 5 – 20 PLN, 6 – 2 PLN.

3.Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty,o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datęwpływu środków na konto Zamawiającego. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:I NG BankŚląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 z adnotacją: „Wadium – dostawa odczynników chemicznych, preparatów diagnostycznych, (…) – nr postępowania: RZP/PN/112/17”

5. W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać cesji prawna jego rachunek.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania dowodu dokonanej wpłaty wadium za pośrednictwem faxu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu jego oryginał należy złożyć wraz z ofertą przetargową.

9. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona.

10. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.

1) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

1) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

2) Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego zapośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jejodpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznacznez jej wniesieniem.

3) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

5) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

6. Listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzona jest przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2017