Usługi - 336150-2017

26/08/2017    S163    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 163-336150

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
ul. Ksawerów 8
Warszawa
02-656
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszkiewicz Renata Bejne
Tel.: +48 225662018
E-mail: zp@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 225662012
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie WZMiUW, Oddział Warszawa – 3 części.

Numer referencyjny: ZP 9 -UW/W-4208/2017
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszych Wytycznych są wymagania dotyczące wykonania prac utrzymaniowych.

Zakres robót obejmuje odpowiednio:

dla rzeki Beniaminówka:

mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i jednego pasa eksploatacyjnego;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem;

ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem;

mechaniczne odmulanie cieku z rozplantowaniem urobku;

ręczne usuwanie namułu z cieku i przepustów rurowych;

likwidacja przetamowań z gałęzi i innych zanieczyszczeń na całej długości rzeki z wywiezieniem;

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości.

dla rzeki Czarna:

mechaniczne wykoszenie porostów z pasów eksploatacyjnych;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem;

ręczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem;

ręczne usuwanie namułu z cieku;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia na skarpach;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni, kamieni, worków z piask.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Beniaminówka w km 4+740-9+235 i 11+080-15+800

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i jednego pasa eksploatacyjnego;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem;

ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem;

mechaniczne odmulanie cieku z rozplantowaniem urobku;

ręczne usuwanie namułu z cieku i przepustów rurowych;

likwidacja przetamowań z gałęzi i innych zanieczyszczeń na całej długości rzeki z wywiezieniem;

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 904.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Czarna w km 9+350-21+300

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Mechaniczne wykoszenie porostów z pasów eksploatacyjnych;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem;

ręczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem;

ręczne usuwanie namułu z cieku;

ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia na skarpach;

ręczna rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni, kamieni, worków z piaskiem i nielegalnych kładek z oczyszczeniem koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

zdjęcie warg, nawisów i przymulisk na skarpach obustronnie;

odmulanie mechaniczne cieku z rozplantowaniem urobku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 379.62 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Długa w km 5+450-13+800

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie zapory dla zatrzymania spływających roślin po skoszeniu z siatki stalowej na jazie;

ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki i korony wałów wraz z wygrabieniem;

ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieku z wygrabieniem;

ręczna rozbiórka przetamowań w obrębie stopni, mostów, kładek. usunięcie gałęzi, zanieczyszczeń, namułu i roślinności wraz z wywiezieniem;

ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości na skarpach;

ręczne rozbiórka przetamowań z gałęzi namułu pni wraz z oczyszczeniem koryta z pozostałości po usuniętym przetamowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wbudowaniem w wyrwy i zagłębienia terenu;

mechaniczna rozbiórka przetamowania (pozostałości z rozebranej przeprawy mostowej- betonowe elementy) i nagromadzonego zamulenia;

ścinanie drzew piłą mechaniczną z wywiezieniem;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 81 822.54 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

WZMiUW w Warszawie, Oddział Warszawa, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, pok. 24.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
Faks: +48 224567803

Adres internetowy: http://www.uzup.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/08/2017