Servicii - 337665-2015

Afișează vizualizare compactă

26/09/2015    S187    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Elaborarea unui ghid online privind accesul la finanțare și la subvenții al micilor comercianți cu amănuntul

2015/S 187-337665

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Direcția E – Modernizarea pieței unice
Adresă: J-59 07/05
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: Claire Bury, director

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1008

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Direcția E – Modernizarea pieței unice
Adresă: J-59 07/05
Localitate: Bruxelles
Țară: Belgia
Persoană de contact: a se vedea caietul de sarcini al licitației
În atenția: a se vedea caietul de sarcini al licitației
Adresă Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1008

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Elaborarea unui ghid online privind accesul la finanțare și la subvenții al micilor comercianți cu amănuntul.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contractul vizează elaborarea unui ghid online pentru micii comercianți cu amănuntul din întreaga Europă, cu privire la modalitățile de acces la finanțare și la subvenții în vederea modernizării, cu accent special pe finanțarea și subvențiile destinate achiziționării și utilizării tehnologiilor digitale. Ghidul va fi elaborat pe baza unei vaste analize de fond a surselor existente și disponibile de finanțare și de subvenții, precum și a utilizării acestora.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79411100

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA: 350 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Contractantului i se poate solicita să furnizeze o garanție de prefinanțare de 30 % din valoarea specificată la punctul II.2.1 al contractului, în conformitate cu articolul II.15.5 din proiectul de contract. Comisia își rezervă dreptul de a anula prefinanțarea prevăzută, conform analizei sale a riscului de gestiune sau în cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul refuză o astfel de garanție de prefinanțare, și de a modifica versiunea finală a contractului în consecință.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Nu se aplică.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitației.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea caietul de sarcini al licitației.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
485/PP/GRO/PPA/15.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
5.11.2015 - 23:59
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 10 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16.11.2015

Locul:

Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, avenue des Nerviens 105, sala de ședințe 3/SDR, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: un reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. Companiile care doresc să participe sunt rugate să își comunice intenția prin trimiterea unui e-mail la adresa grow-e4@ec.europa.eu cu cel puțin 48 de ore în prealabil. Această notificare trebuie să fie semnată de către un reprezentant autorizat al ofertantului și să menționeze numele persoanei care va participa în numele ofertantului la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): articolul 54 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar. Contractul dă curs unei inițiative a Parlamentului European din cadrul bugetului pe 2015 în vederea sprijinirii comerțului.
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16.9.2015