Storitve - 337665-2015

Prikaži skrčeni pogled

26/09/2015    S187    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Izdelava spletnega priročnika o dostopu do finančnih in investicijskih sredstev za male trgovce na drobno

2015/S 187-337665

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, Direktorat E – Posodobitev enotnega trga
Poštni naslov: J-59 07/05
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
V roke: Claire Bury, direktorica

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1008

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, Direktorat E – Posodobitev enotnega trga
Poštni naslov: J-59 07/05
Kraj: Bruselj
Država: Belgija
Kontaktna oseba: glej razpisne specifikacije
V roke: glej razpisne specifikacije
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1008

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Izdelava spletnega priročnika o dostopu do finančnih in investicijskih sredstev za male trgovce na drobno.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 11: Storitve svetovanja na področju vodenja [6] in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Predmet naročila je izdelava spletnega priročnika za male trgovce na drobno po vsej Evropi o tem, kako dostopati do finančnih in investicijskih sredstev za modernizacijo, s posebnim poudarkom na finančnih in investicijskih sredstvih za nabavo in uporabo digitalnih tehnologij. Spletni priročnik bo izdelan na podlagi obsežne analize ozadja obstoječih in razpoložljivih finančnih in investicijskih sredstev ter njihove uporabe.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79411100

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 350 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Od izvajalca se lahko v skladu s členom II.15.5 osnutka pogodbe zahteva predložitev jamstva za predplačilo v višini 30 % zneska, določenega v točki II.2.1 naročila. Komisija si pridržuje pravico, da na podlagi svoje analize tveganja za upravljanje ali v primeru, če izbrani ponudnik zavrne takšno jamstvo za predplačilo, odpove predvideno predplačilo in ustrezno spremeni končno različico pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej razpisne specifikacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ni navedeno.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov: glej razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glej razpisne specifikacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
glej razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
485/PP/GRO/PPA/15.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
5.11.2015 - 23:59
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
v dneh: 10 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 16.11.2015

Kraj:

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, avenue des Nerviens 105, sejna soba 3/SDR, 1049 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb je lahko navzoč en pooblaščeni predstavnik na ponudnika. Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo poslati obvestilo o svoji nameri vsaj 48 ur vnaprej po e-pošti na naslov grow-e4@ec.europa.eu Obvestilo mora podpisati pooblaščeni uradnik ponudnika; v obvestilu mora biti navedeno ime osebe, ki se bo v imenu ponudnika udeležila odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: člen 54(2)(a) finančne uredbe. Izhaja iz pobude Evropskega parlamenta v okviru proračuna za leto 2015 za podporo trgovini.
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16.9.2015